1
[táng ]
 bái 

zèng wāng lún 》

 bái chéng zhōu jiāng  xíng , wén àn shàng   shēng 。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ ,  wāng lún sòng  qíng 。
2
[táng ]
wáng wéi 

shān zhōng sòng bié 》

shān zhōng xiāng sòng  ,  yǎn chái fēi 。
chūn cǎo míng nián 绿 ,wáng sūn guī  guī 。
3
[táng ]
 bái 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng 》

 rén 西  huáng  lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
 fān yuǎn yǐng  kōng jǐn ,wéi jiàn cháng jiāng tiān  liú 。
4
[sòng ]
yáng wàn  

xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng 》

 jìng 西  liù yuè zhōng ,fēng guāng    shí tóng 。
jiē tiān lián   qióng  ,yìng   huā bié yàng hóng 。
5
[táng ]
bái   

   yuán cǎo sòng bié 》

  yuán shàng cǎo , suì   róng 。
 huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn fāng qīn  dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn  ,  mǎn bié qíng 。
shōu  
6
[táng ]
luò bīn wáng 

 shuǐ sòng bié 》

  bié yàn dān ,zhuàng shì  chōng guān 。
 shí rén  méi ,jīn  shuǐ yóu hán 。
7
[táng ]
liú zhǎng qīng 

sòng shàng rén 》

 yún jiāng   , xiàng rén jiān zhù 。
 mǎi  zhōu shān ,shí rén  zhī chù 。
8
[táng ]
liú zhǎng qīng 

sòng líng chè shàng rén 》

cāng cāng zhú lín  ,yǎo yǎo zhōng shēng wǎn 。
  dài xié yáng ,qīng shān  guī yuǎn 。
9
[táng ]
wáng wéi 

sòng bié 》

xià  yǐn jūn jiǔ ,wèn jūn  suǒ zhī 。
jūn yán    ,guī  nán shān chuí 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn    wèn ,bái yún  jìn shí 。
shōu  
10
[táng ]
wáng chāng líng 

 róng lóu sòng xīn jiàn 》

hán  lián jiāng    ,píng míng sòng  chǔ shān  。
luò yáng qīn yǒu  xiāng wèn , piàn bīng xīn zài   。
11
[táng ]
wáng  

sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》

chéng què  sān qín ,fēng yān wàng  jīn 。
 jūn  bié  ,tóng shì huàn yóu rén 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi nèi cún zhī  ,tiān  ruò  lín 。
 wéi zài   ,ér  gòng zhān jīn 。
shōu  
12
[táng ]
  

sòng wèi wàn zhī jīng 》

cháo wén yóu  chàng   ,zuó  wēi shuāng chū   。
鸿hóng yàn  kān chóu  tīng ,yún shān kuàng shì  zhōng guò 。
zhǎn kāi quán wén 
guān chéng shù  cuī hán jìn , yuàn zhēn shēng xiàng wǎn duō 。
 jiàn cháng ān xíng  chù ,kōng lìng suì yuè  cuō tuó 。
shōu  
13
[táng ]
 bái 

sòng yǒu rén  shǔ 》

jiàn shuō cán cóng  ,    xíng 。
shān cóng rén miàn  ,yún bàng  tóu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
fāng shù lóng qín zhàn ,chūn liú rào shǔ chéng 。
shēng chén yīng  dìng ,  wèn jūn píng 。
shōu  
14
[táng ]
 bái 

 jīng mén sòng bié 》

 yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu 。
shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。
réng lián  xiāng shuǐ ,wàn  sòng xíng zhōu 。
shōu  
15
[nán běi cháo ]
 xùn 

xiāng sòng 》

 xīn  bǎi niàn ,
 yóu zhòng qiān  。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng àn   lái ,
làng bái fēng chū  。
shōu  
16
[sòng ]
 míng shì 

sòng bié shī 》

yáng liǔ qīng qīng zhe  chuí ,
yáng huā màn màn jiǎo tiān fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
liǔ tiáo zhé jǐn huā fēi jǐn ,
jiè wèn xíng rén guī  guī 。
shōu  
17
[nán běi cháo ]
 xìn 

zhòng bié zhōu shàng shū 》

yáng guān wàn  dào , jiàn  rén guī 。
wéi yǒu  biān yàn ,qiū lái nán xiàng fēi 。
18
[táng ]
cén shēn 

bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng 》

běi fēng juǎn  bái cǎo zhé , tiān  yuè  fēi xuě 。
    chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù  huā kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
sàn  zhū lián 湿shī luó  , qiú  nuǎn jǐn qīn báo 。
jiāng jūn jiǎo gōng   kòng ,  tiě  lěng nán zhe 。
hàn hǎi lán gān bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn  níng 。
zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī  , qín    qiāng  。
fēn fēn  xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng  dòng  fān 。
lún tái dōng mén sòng jūn  , shí xuě mǎn tiān shān  。
shān huí  zhuǎn  jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú  xíng chǔ 。
shōu  
19
[táng ]
gāo shì 

sòng  shào  biǎn xiá zhōng wáng shào  biǎn cháng shā 》

jiē jūn  bié    ,zhù  xián bēi wèn zhé  。
 xiá  yuán shù xíng lèi ,héng yáng guī yàn  fēng shū 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng fēng jiāng shàng qiū fān yuǎn ,bái  chéng biān   shū 。
shèng dài  jīn duō   ,zàn shí fēn shǒu  chóu chú 。
shōu  
20
[táng ]
 bái 

láo láo tíng 》

tiān xià shāng xīn chù ,láo láo sòng  tíng 。
chūn fēng zhī bié  , qiǎn liǔ tiáo qīng 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽