sòng  sān bǎi shǒu (300shǒu )

quán    shì (14) yàn shū (11) wáng ān shí (2) fàn chéng  (3) qín guān (10) xīn   (12)  yóu (1)  qīng zhào (5) liǔ yǒng (13) sòng  (1) zhāng lěi (1) huáng tíng jiān (2) zhāng xiān (7) ōu yáng xiū (10)  zhī  (2) yàn  dào (15) zhōu bāng yàn (21)  zhù (11) fàn zhòng yān (3) yuè fēi (1) liú  zhuāng (4) chén   (2) féng yán  (1) cháo  zhī (3) cháo chōng zhī (2) cháo yuán  (1) hán zhěn (1)  zhòng yuán (1) máo pāng (1) qián wéi yǎn (1)   yǒng (1) wāng zǎo (1) wáng guān (2)  mèng  (2) zhào  (1) zhū  (1) cài shēn (2) chén  (2) hán yuán  (2) jiāng kuí (17) jiǎng jié (3) liú chén wēng (4) liú guò (1)   gāo (2) shǐ   (8) wáng  sūn (6)  wén yīng (25) yán rén (1) yuán  huá (3) zhāng xiào xiáng (2) zhāng yán (6) zhāng yuán gàn (2) zhāng liáng néng (1) zhōu  (5) zhōu  zhī (2) wáng ān guó (1) shū dǎn (1)  sōng (1)  yuán yīng (1) shí yàn (1)  jiǎ (1) zhào lìng zhì (3) kǒng  (1) liú  zhǐ (1) cáo  (1) tián wèi (1)  shēn (1) liào shì měi (1)   (1)  wèi lǎo (1) zhāng lūn (1) chéng gāi (1) chén liàng (1) zhāng  (2)  guó bǎo (1) hán liú (1) huáng xiào mài (1)  ruì (1) pān fāng (1) zhū   (1) péng yuán xùn (2) huáng gōng shào (1) yáo yún wén (1) pān  bái (1) niè guān qīng (1)
1
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
2
[sòng ]
 qīng zhào 

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。
 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。
shōu  
3
[sòng ]
 qīng zhào 

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
4
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
5
[sòng ]
liǔ yǒng 

 lín líng ·hán chán  qiè 》

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
6
[sòng ]
qín guān 

huàn  shā 》

  qīng hán shàng xiǎo lóu ,xiǎo yīn  lài shì qióng qiū ,dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。
 zài fēi huā qīng shì mèng , biān     chóu ,bǎo lián xián guà xiǎo yín gōu 。
7
[sòng ]
 qīng zhào 

yǒng   ·luò  róng jīn 》

luò  róng jīn , yún   ,rén zài  chǔ 。rǎn liǔ yān nóng ,chuī méi  yuàn ,chūn  zhī   。yuán xiāo jiā jié ,róng  tiān  ,    fēng  。lái xiāng zhào 、xiāng chē bǎo  ,xiè  jiǔ péng shī  。

zhōng zhōu shèng  ,guī mén duō xiá , de piān zhòng sān  。 cuì guān ér ,niǎn jīn xuě liǔ , dài zhēng  chǔ 。 jīn qiáo cuì ,fēng huán shuāng bìn , jiàn  jiān chū  。  xiàng 、lián ér  xià ,tīng rén xiào  。
8
[sòng ]
chén   

lín jiāng xiān   dēng xiǎo  , luò zhōng jiù yóu 》

   qiáo qiáo shàng yǐn ,zuò zhōng duō shì háo yīng 。zhǎng gōu liú yuè   shēng 。xìng huā shū yǐng  ,chuī  dào tiān míng 。
èr shí  nián   mèng , shēn suī zài kān jīng 。xián dēng xiǎo  kàn xīn qíng 。 jīn duō shǎo shì , chàng  sān gēng 。
9
[sòng ]
cháo  zhī 

shuǐ lóng yín · xīn lín shèng   chūn 》

wèn chūn   cōng cōng ,dài fēng bàn   chí zhòu 。
yōu   è ,xiǎo yuán  kǎn ,yōng péi wèi jiù 。
zhǎn kāi quán wén 
chuī jǐn fán hóng ,zhàn chūn cháng jiǔ ,  chuí liǔ 。
suàn chūn zhǎng  lǎo ,rén chóu chūn lǎo ,chóu zhǐ shì 、rén jiān yǒu 。
chūn hèn shí cháng  jiǔ ,rěn qīng  、fāng láo jīng kǒu 。
 zhī  shì ,táo huā jié  , yīn chūn shòu 。
shì shàng gōng míng ,lǎo lái fēng wèi ,chūn guī shí hòu 。
zòng zūn qián tòng yǐn ,kuáng  shì jiù ,qíng nán  jiù 。
shōu  
10
[sòng ]
cháo  zhī 

 shào nián · qióng guān liǔ 》

 qióng guān liǔ , liǔ huà  , gēn xíng  。
nán shān shàng xiāng sòng ,zhǐ gāo chéng rén  。
zhǎn kāi quán wén 
yǎn huà yuán lín  gàn  ,suàn chóng lái 、jǐn chéng chén  。
liú láng bìn   ,kuàng táo huā yán  。
shōu  
11
[sòng ]
cháo chōng zhī 

lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng yǐn 》

  西 chí chí shàng yǐn ,nián nián duō shǎo huān  。
bié lái    xíng shū ,xún cháng xiāng jiàn le ,yóu dào   chū 。
zhǎn kāi quán wén 
ān wěn jǐn qīn jīn  mèng ,yuè míng hǎo  jiāng  。
xiāng  xiū wèn dìng   ?qíng zhī chūn  hòu ,guǎn  luò huā  。
shōu  
12
[sòng ]
cháo yuán  

绿 tóu  ·yǒng yuè 》

wǎn yún shōu ,dàn tiān  piàn liú  。làn yín pán 、lái cóng hǎi  ,hào  qiān  chéng huī 。yíng  chén 、 é dàn zhù ,jìng  shǔ 、dān guì cēn  。  chū líng ,jīn fēng wèi lǐn , nián    jiā shí 。 zuò jiǔ 、shū yíng shí  , què zhèng nán fēi 。yáo tái lěng ,lán gān píng nuǎn , xià chí chí 。

niàn jiā rén 、yīn chén bié hòu ,duì  yīng jiě xiāng  。zuì guān qíng 、lòu shēng zhèng yǒng ,àn duàn cháng 、huā yǐng tōu  。liào de lái xiāo ,qīng guāng wèi jiǎn ,yīn qíng tiān  yòu zhēng zhī 。gòng níng liàn 、 jīn bié hòu ,hái shì  nián  。rén qiáng jiàn ,qīng zūn  yǐng ,zhǎng yuàn xiāng suí 。
13
[sòng ]
fàn zhòng yān 

  zhē · yún tiān 》

 yún tiān ,huáng   ,qiū  lián  , shàng hán yān cuì 。
shān yìng xié yáng tiān jiē shuǐ ,fāng cǎo  qíng ,gèng zài xié yáng wài 。
zhǎn kāi quán wén 
àn xiāng hún ,zhuī   ,  chú fēi ,hǎo mèng liú rén shuì 。
míng yuè lóu gāo xiū   ,jiǔ  chóu cháng ,huà zuò xiāng  lèi 。
shōu  
14
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiē xíng ·fēn fēn zhuì  piāo xiāng  》

fēn fēn zhuì  piāo xiāng  ,  jìng 、hán shēng suì 。
zhēn zhū lián juǎn  lóu kōng ,tiān dàn yín  chuí  。
zhǎn kāi quán wén 
nián nián jīn  ,yuè huá  liàn ,zhǎng shì rén qiān  。
chóu cháng  duàn  yóu zuì ,jiǔ wèi dào 、xiān chéng lèi 。
cán dēng míng miè zhěn tou  ,ān jǐn  mián  wèi 。
dōu lái  shì ,méi jiān xīn shàng ,  xiāng huí  。
shōu  
15
[sòng ]
hán zhěn 

fèng xiāo yín 》

suǒ  chóu 、lián mián   ,lái shí  shàng chū xūn 。
xiù wéi rén niàn yuǎn ,àn chuí zhū  , sòng zhēng lún 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǎng háng zhǎng zài yǎn ,gèng chóng chóng 、yuǎn shuǐ  yún 。
dàn wàng  lóu gāo ,jǐn   duàn wáng sūn 。xiāo hún 。
chí táng bié hòu ,céng xíng chǔ 、绿  qīng qún 。
nèn shí xié  shǒu luàn huā fēi   ,huǎn  xiāng yīn 。
zhū yán kōng  gǎi ,xiàng nián nián 、fāng  zhǎng xīn 。
biàn 绿  , yóu zuì yǎn ,  qīng chūn 。
shōu  
16
[sòng ]
 zhù 

 xìng ·dàn zhuāng duō tài 》

dàn zhuāng duō tài ,gèng   、pín huí miàn lài 。
便biàn rèn de qín xīn xiān  , wǎn  huān shuāng dài 。
zhǎn kāi quán wén 
 huà táng 、fēng yuè féng yíng 、qīng pín qiǎn xiào jiāo  nài 。
xiàng shuì   biān ,xiáng yuān píng  ,xiū  xiāng luó tōu jiě 。
 guò le 、shāo dēng hòu ,dōu  jiàn  qīng tiāo cài 。
 huí píng shuāng yàn ,dīng níng shēn  ,wǎng lái què hèn zhòng lián ài 。
yuē  shí zài ,zhèng chūn nóng jiǔ kùn ,rén xián zhòu yǒng  liáo lài 。
yàn yàn shuì  ,yóu yǒu huā shāo  zài 。
shōu  
17
[sòng ]
 zhù 

dié liàn huā 》

  shāng chūn chūn   。yáng liǔ qīng yīn ,piān ài yóu   。tiān  xiǎo shān táo   。bái tóu huā mǎn jiān qún chù 。
jìng  wēi yín cháng duǎn  。lián yǐng dēng hūn ,xīn   qín  。shǔ diǎn  shēng fēng yuē zhù 。méng lóng dàn yuè yún lái  。
18
[sòng ]
 zhù 

huàn  shā 》

 xìn fāng chūn yàn lǎo rén 。lǎo rén   sòng  chūn 。 chūn xíng    pín 。
qiǎo xiào yàn  jiē   ,nǎo huā diān jiǔ pàn jūn chēn 。 qíng wéi yǒu zuì zhōng zhēn 。
19
[sòng ]
 zhù 

huàn  shā 》

lóu jiǎo chū xiāo   xiá ,dàn huáng yáng liǔ àn   。
 rén  yuè zhāi méi huā 。
zhǎn kāi quán wén 
xiào niǎn fěn xiāng guī dòng  ,gèng chuí lián   chuāng shā 。
dōng fēng hán shì  lái xiē 。
shōu  
20
[sòng ]
 zhù 

tiān mén yáo ·niú zhǔ tiān mén xiǎn 》

niú zhǔ tiān mén xiǎn ,xiàn nán běi 、 xióng háo zhàn 。
qīng  liǎn , xián rén dēng lǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
dài yuè shàng cháo píng  yàn yàn ,sāi guǎn qīng chuī xīn ā làn 。
fēng mǎn kǎn ,  shǔ 、西 zhōu gèng diǎn 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽