táng shī sān bǎi shǒu (306shǒu )

quán    bái (33) hán hóng (3) cén shēn (7) zhāng jiǔ líng (5) wáng wéi (30) bái   (6)   (35)  shāng yǐn (22) wáng jiàn (1) zhāng  (1)   (10) gāo shì (2) wáng  (1) wēn tíng yún (4) hán  (4) mèng hào rán (14) mèng jiāo (2)  zhī zhāng (1) liú   (4) liǔ zōng yuán (4) wáng zhī huàn (2) luò bīn wáng (2)  lún (3) wáng chāng líng (9) liú zhǎng qīng (11) cháng jiàn (2) wéi yìng  (12) jiǎ dǎo (1) dài shū lún (1) chén táo (1) sòng zhī wèn (2)  xún  (1) yuán zhěn (2) zhāng  (1) quán   (1)  yǒng (2)  dài (2)   (7) wáng hàn (1) liú fāng píng (2) chén  áng (1)  hún (2)  qiū niáng (1) zhāng  (1)   qián (1) yuán jié (2) táng xuán zōng (1)  shěn yán (1) wáng wān (1) qián  (4)   (3)  kōng shǔ (3) zhāng qiáo (1) cuī  (2) wéi zhuāng (2) sēng jiǎo rán (1) cuī hào (3) cuī shǔ (1) huáng  rǎn (1) xuē féng (1) qín tāo  (1)  duān (1) zhāng  (4) 西  rén (1) zhāng  (1) liǔ zhōng yōng (1) zhū qìng  (1) zhèng tián (1)  jiā yùn (1) chén quán  (2) hán  (1) liú shèn  (1) qiū wèi (1) zhū qìng  (1)
1
[táng ]
wáng chāng líng 

chū sài 》

qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn  cháng zhēng rén wèi hái 。
dàn 使shǐ lóng chéng fēi jiàng zài , jiào    yīn shān 。
2
[táng ]
mèng hào rán 

chūn xiǎo 》

chūn mián  jué xiǎo ,chǔ chù wén  niǎo 。
 lái fēng  shēng ,huā luò zhī duō shǎo 。
3
[táng ]
wáng wéi 

 shī 》

jūn   xiāng lái ,yīng zhī  xiāng shì 。
lái   chuāng qián ,hán méi zhe huā wèi ?
4
[táng ]
jiǎ dǎo 

xún yǐn zhě   》

sōng xià wèn tóng  ,yán shī cǎi yào  。
zhī zài  shān zhōng ,yún shēn  zhī chù 。
5
[táng ]
 bái 

zǎo  bái  chéng 》

cháo  bái  cǎi yún jiān ,qiān  jiāng líng   hái 。
liǎng àn yuán shēng   zhù ,qīng zhōu  guò wàn chóng shān 。
6
[táng ]
wáng wéi 

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  》

 zài  xiāng wèi   ,měi féng jiā jié bèi  qīn 。
yáo zhī xiōng  dēng gāo chù ,biàn chā zhū  shǎo  rén 。
7
[táng ]
wáng zhī huàn 

dēng guàn què lóu 》

bái   shān jǐn ,huáng   hǎi liú 。
 qióng qiān   ,gèng shàng  céng lóu 。
8
[táng ]
wáng hàn 

liáng zhōu  》

 táo měi jiǔ  guāng bēi , yǐn    shàng cuī 。
zuì  shā chǎng jūn  xiào , lái zhēng zhàn  rén huí ?
9
[táng ]
  

chì  》

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
10
[táng ]
zhū qìng  

jìn shì shàng zhāng  shuǐ  》

dòng fáng zuó  tíng hóng zhú ,dài xiǎo táng qián bài jiù  。
zhuāng   shēng wèn  婿 ,huà méi shēn qiǎn  shí  ?
11
[táng ]
 jiā yùn 

chūn yuàn 》

  huáng yīng ér , jiào zhī shàng  。
 shí jīng qiè mèng ,  dào liáo 西 。
12
[táng ]
西  rén 

 shū  》

běi dǒu  xīng gāo , shū  dài dāo 。
zhì jīn kuī   , gǎn guò lín táo 。
13
[táng ]
zhāng  

gōng  》

 guó sān qiān  ,shēn gōng èr shí nián 。
 shēng  mǎn  ,shuāng lèi luò jūn qián 。
14
[táng ]
wáng wéi 

shān zhōng sòng bié 》

shān zhōng xiāng sòng  ,  yǎn chái fēi 。
chūn cǎo míng nián 绿 ,wáng sūn guī  guī 。
15
[táng ]
  

 zhèn  》

gōng gài sān fēn guó ,míng chéng  zhèn  。
jiāng liú shí  zhuǎn , hèn shī tūn  。
16
[táng ]
wáng wéi 

xiāng  》

hóng dòu shēng nán guó ,chūn lái   zhī 。
yuàn jūn duō cǎi xié ,  zuì xiāng  。
17
[táng ]
wáng wéi 

鹿 chái 》

kōng shān  jiàn rén ,dàn wén rén  xiǎng 。
fǎn jǐng  shēn lín , zhào qīng tái shàng 。
18
[táng ]
 bái 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng 》

 rén 西  huáng  lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
 fān yuǎn yǐng  kōng jǐn ,wéi jiàn cháng jiāng tiān  liú 。
19
[táng ]
liǔ zōng yuán 

jiāng xuě 》

qiān shān niǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
 zhōu suō  wēng , diào hán jiāng xuě 。
20
[táng ]
zhāng  

fēng qiáo   》

yuè luò   shuāng mǎn tiān ,jiāng fēng  huǒ duì chóu mián 。
  chéng wài hán shān  , bàn zhōng shēng dào  chuán 。
fēn  dǎo háng guān  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽