1
[sòng ]
  

xīn liáng 》

shuǐ mǎn tián chóu dào   , guāng 穿chuān shù xiǎo yān  。
huáng yīng  ài xīn liáng hǎo ,fēi guò qīng shān yǐng   。
2
[táng ]
zhāng  

 lǎo  》

lǎo nóng jiā pín zài shān zhù ,gēng zhòng shān tián sān   。
miáo shū shuì duō   shí ,shū  guān cāng huà wéi  。
zhǎn kāi quán wén 
suì  chú  bàng kōng shì , ér dēng shān shōu xiàng shí 。
西 jiāng   zhū bǎi  ,chuán zhōng yǎng quǎn zhǎng shí ròu 。
shōu  
3
[xiān qín ]
shī jīng 

xìn nán shān 》

xìn  nán shān ,wéi  diān zhī 。
yún yún yuán  ,zēng sūn tián zhī 。
 jiāng   ,nán dōng   。
shàng tiān tóng yún , xuě fēn fēn , zhī  mài  。
 yōu   , zhān   ,shēng  bǎi  。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng    ,shǔ    。
zēng sūn zhī  , wéi jiǔ shí 。
  shī bīn ,寿shòu kǎo wàn nián 。
zhōng tián yǒu  ,jiāng  yǒu guā 。
shì  shì  ,xiàn zhī huáng  。
zēng sūn 寿shòu kǎo ,shòu tiān zhī  。
  qīng jiǔ ,cóng  xīng  ,xiǎng   kǎo 。
zhí  luán dāo ,   máo ,  xuè liáo 。
shì zhēng shì xiǎng ,  fēn fēn 。
 shì kǒng míng ,xiān  shì huáng 。
bào  jiè  。wàn 寿shòu  jiāng 。
shōu  
4
[táng ]
  

jiāng cūn 》

qīng jiāng   bào cūn liú ,cháng xià jiāng cūn shì shì yōu 。
   lái táng shàng yàn ,xiāng qīn xiāng jìn shuǐ zhōng ōu 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo  huà zhǐ wèi   ,zhì  qiāo zhēn zuò diào gōu 。
duō bìng suǒ  wéi yào  ,wēi   wài gèng  qiú 。
shōu  
5
[táng ]
 bái 

xià zhōng nán shān guò   shān rén 宿 zhì jiǔ 》

 cóng  shān xià ,shān yuè suí rén guī 。
què  suǒ lái jìng ,cāng cāng héng cuì wēi 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng xié  tián jiā ,tóng zhì kāi jīng fēi 。
绿 zhú  yōu jìng ,qīng luó  xíng  。
huān yán  suǒ  ,měi jiǔ liáo gòng huī 。
cháng  yín sōng fēng , jǐn  xīng  。
 zuì jūn   ,táo rán gòng wàng  。
shōu  
6
[táng ]
mèng hào rán 

guò  rén zhuāng 》

 rén   shǔ ,yāo  zhì tián jiā 。
绿 shù cūn biān  ,qīng shān guō wài xié 。
zhǎn kāi quán wén 
kāi xuān miàn cháng  , jiǔ huà sāng  。
dài dào chóng yáng  ,hái lái jiù  huā 。
shōu  
7
[táng ]
wáng wéi 

  wǎng chuān zhuāng zuò 》

  kōng lín yān huǒ chí ,zhēng  chuī shǔ xiǎng dōng zāi 。
  shuǐ tián fēi bái  ,yīn yīn xià  zhuàn huáng  。
zhǎn kāi quán wén 
shān zhōng  jìng guān cháo 槿jǐn ,sōng xià qīng zhāi zhé  kuí 。
 lǎo  rén zhēng   ,hǎi ōu  shì gèng xiāng  。
shōu  
8
[táng ]
wáng wéi 

shān zhōng 》

jīng  bái shí chū ,tiān hán hóng   。
shān  yuán   ,kōng cuì 湿shī rén  。
9
[táng ]
wáng wéi 

wèi chuān tián jiā 》

xié yáng zhào  luò ,qióng xiàng niú yáng guī 。
 lǎo niàn  tóng , zhàng hòu jīng fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhì gòu mài miáo xiù ,cán mián sāng   。
tián   chú zhì ,xiāng jiàn    。
  xiàn xián  ,chàng rán yín shì wēi 。
shōu  
10
[táng ]
wáng wéi 

xīn   》

   róng huā ,shān zhōng  hóng è 。
jiàn    rén ,fēn fēn kāi qiě luò 。
11
[táng ]
wáng wéi 

zhōng nán bié  》

zhōng suì  hǎo dào ,wǎn jiā nán shān chuí 。
xìng lái měi  wǎng ,shèng shì kōng  zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
xíng dào shuǐ qióng chù ,zuò kàn yún  shí 。
ǒu rán zhí lín sǒu ,tán xiào  hái  。
shōu  
12
[táng ]
wáng wéi 

chūn zhōng tián yuán zuò 》

 shàng chūn jiū míng ,cūn biān xìng huā bái 。
chí   yuǎn yáng , chú chān quán mài 。
zhǎn kāi quán wén 
guī yàn shí  cháo ,jiù rén kàn xīn  。
lín shāng    ,chóu chàng yuǎn xíng  。
shōu  
13
[táng ]
wáng wéi 

xīn qíng  wàng 》

xīn qíng yuán  kuàng ,   fēn gòu 。
guō mén lín  tóu ,cūn shù lián  kǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
bái shuǐ míng tián wài , fēng chū shān hòu 。
nóng yuè  xián rén ,qīng jiā shì nán  。
shōu  
14
[táng ]
mèng hào rán 

tián yuán zuò ①》

   chén xuān ,wéi xiān yǎng tián  。
bo lín jìn sān jìng ,zhí guǒ yíng qiān shù 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè  rèn tuī qiān ,sān shí yóu wèi  。
shū jiàn shí jiāng wǎn ,qiū yuán    。
chén xīng  duō 怀huái ,zhòu zuò cháng guǎ  。
chōng tiān xiàn 鸿hóng  ,zhēng shí xiū   。
wàng duàn jīn  mén ,láo  cǎi qiáo  。
xiāng   zhī  ,cháo duān  qīn  。
shuí néng wéi yáng xióng , jiàn gān quán  。
shōu  
15
[táng ]
mèng hào rán 

xià   zhōu guò chén  shuǐ tíng 》

shuǐ tíng liáng  duō ,xián zhào wǎn lái guò 。
jiàn yǐng jiàn téng zhú ,tán xiāng wén   。
zhǎn kāi quán wén 
 tóng  zuì  ,shān niǎo xiào hān  。
yōu shǎng wèi yún biàn ,yān guāng nài   !
shōu  
16
[táng ]
  

shāng shān  jiàn 》

yún guāng lán cǎi  miàn  ,róu róu chuí liǔ shí  jiā 。
zhì fēi 鹿 guò fāng cǎo yuǎn ,niú xiàng  shí chūn  xié 。
zhǎn kāi quán wén 
xiù méi lǎo  duì zūn jiǔ ,qiàn xiù  ér zān  huā 。
zhēng chē  niàn chén   ,chóu chàng  biān shū  shā 。
shōu  
17
[táng ]
wáng  

qiū    wáng chǔ shì 》

běi chǎng yún huò  ,dōng gāo  shǔ guī 。
xiāng féng qiū yuè mǎn ,gèng zhí  yíng fēi 。
18
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

   》

sōng  kān wèi jiǔ ,chūn lái niàng  duō 。  shān  yuǎn , xuě  xiāng guò 。
  shí juǎn 
19
[táng ]
wáng wéi 

tián yuán   shǒu ( zuò wǎng chuān liù yán , liù shǒu  zuò huáng  》

yàn jiàn qiān mén wàn  ,jīng guò běi  nán lín 。
guān  míng  yǒu  ,kōng tóng sàn   rén 。
zhǎn kāi quán wén 
zài jiàn fēng hóu wàn  , tán    shuāng 。
 shèng ǒu gēng nán  ,  gāo  dōng chuāng 。
cǎi líng  tóu fēng  , zhàng lín 西  xié 。
xìng shù tán biān   ,táo huā yuán  rén jiā 。
  chūn cǎo qiū 绿 ,luò luò cháng sōng xià hán 。
niú yáng  guī cūn xiàng ,tóng zhì  shí  guān 。
shān xià  yān yuǎn cūn ,tiān biān  shù gāo yuán 。
 piáo yán huí lòu xiàng , liǔ xiān shēng duì mén 。
táo hóng  hán 宿  ,liǔ 绿 gèng dài cháo yān 。
huā luò jiā tóng wèi sǎo ,yīng  shān  yóu mián 。
zhuó jiǔ huì lín quán shuǐ ,bào qín hǎo  cháng sōng 。
nán yuán  kuí cháo zhé ,dōng  huáng liáng  chōng 。
shōu  
20
[táng ]
wéi yìng  

guān tián jiā 》

wēi  zhòng huì xīn , léi jīng zhé shǐ 。
tián jiā   xián ,gēng zhòng cóng   。
zhǎn kāi quán wén 
dīng zhuàng  zài  ,cháng   jiù  。
guī lái jǐng cháng yàn ,yǐn  西 jiàn shuǐ 。
     ,gào  qiě wèi  。
cāng bǐng  宿 chǔ ,yáo  yóu wèi  。
fāng cán  gēng zhě , shí chū   。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽