wǎn yuē shī (452shǒu )

quán   bái   (2)  shì (11) wáng jiàn (1) yàn shū (7) wēn tíng yún (4)  lán xìng  (7) fàn chéng  (3) qín guān (9) liú   (1)   (4) xīn   (11)  yóu (6) liú zhǎng qīng (1) wén tiān xiáng (1)  qīng zhào (9) liǔ yǒng (6)  lōng  (1) sòng  (3) zhāng lěi (1)  kōng  (2) huáng tíng jiān (1) zhèng xiè (1) qiū jǐn (1)   guāng (1) zhāng xiān (4)  guān (1) wén tíng shì (3) cáo xuě qín (1) kuàng zhōu  (1) ōu yáng xiū (5)  zhī  (1) yàn  dào (4) niè shèng qióng (1) zhōu bāng yàn (6)  zhù (5) zhāng  (2) fàn zhòng yān (2) yuán hào wèn (2) lín  (2) wéi zhuāng (5)  míng shì (6) zhū  zūn (6) méi yáo chén (1) wáng  chēng (1) zhū shū zhēn (4) liú  zhuāng (3) hóng  kuí (1) zhào dǐng (1)  xún (2) niú   (2)  zhēn guān (4)  wěi  (1) dūn huáng  zi (1) féng yán  (5) hán  (2)  níng (1) huáng  sōng (2)  cún  (1)  jǐng (2) máo wén  (2) máo  zhèn (2) niú jiào (1) ōu yáng jiǒng (3) sūn guāng xiàn (3)  chāng  (1) xuē zhāo yùn (1) cháo  zhī (1) kòu zhǔn (1)  zhòng yuán (2)  běn zhōng (2) máo pāng (5) qián wéi yǎn (1)   yǒng (1) wāng zǎo (2) wáng guān (1) zhāng jié (1) zhào  (1) zhū  (1) chén  (3) huáng gōng  (1) jiāng kuí (5) jiǎng jié (4) kāng  zhī (1) liú chén wēng (3) liú guò (2)   gāo (1) shí xiào yǒu (3) shǐ   (6) sūn dào xuàn (1) wáng  sūn (2) wáng zhī dào (1)  shū  (1)  wén yīng (7) yán rén (2) yán ruǐ (1) céng  (1) zhāng xiào xiáng (4) zhāng yán (6) zhāng yuán gàn (1) zhāng liáng néng (1) zhào yàn duān (1) zhōu  (2) zhōu  zhī (2) cài sōng nián (1) duàn   (1) liú zhe (1) wán yán zhòng shí (1)   (2) ā  wēi (1) zhāng zhù (2) chén zi lóng (4) liú  (1) wáng shì zhēn (1) xià wán chún (2) yáng  (2) chén wéi sōng (2)  è (3) máo  líng (2)   jūn (2) sòng wǎn (1) wáng  zhī (2) wáng shì zhēn (3) xiàng 鸿hóng zuò (3) zhāng huì yán (2) zuǒ  (1) wáng guó wéi (2)   tiān (1) xiè jiàng (1)  qīng chén (1) chén fèng  (1)  ān shì (1) wáng ān guó (1)  qīng chén (1) wèi  rén (3) wáng shēn (1) shū dǎn (1) xiàng hào (1) cháo duān  (2) zhào lìng zhì (2) zhòng shū (2) chén shī dào (1)  zhì (1) kǒng  (1) xiè  (2)  xiáng (2)   (1) huì hóng (2) cáo  (2) jiǎng yuán lóng (1) liào shì měi (2)  chí zhèng (1) yòu qīng (2)   (1)   xùn (1)  wèi lǎo (2) yáng  jiù (2)   guī (1) guǎn jiàn (1) zhào zhǎng qīng (3) yáng guān qīng (1) chéng gāi (2) chén liàng (3) yáng yán zhèng (1) wāng shēn (2)  guó bǎo (1)  hào  1(1) gāo guān guó (2) sūn wéi xìn (1) zhāng  (2) zhāng  (1) huái shàng  (1) huáng xiào mài (1) zhōu jìn (1)  fěi (2) huáng shēng (4)  mèng guì (1) wáng yuè shān (1) huáng gōng shào (1)  jūn bǎo  (1) liú xuàn (1)  yán (1) zhāng shǔ (1)  xiòng (2)  cún  (1) wèi chéng bān (2) yǐn è (2) yán xuǎn (1) jiǎng xìng   (1) qín gòu (1) chén huì zōng (1) xiè yīng fāng (1) zhào  (1) liú yíng (1) wáng tíng yún (1) wán yán *(1)   (2) zhāng  (1) liú yàn  (1) wáng yùn zhāng (1) mài mèng huá (1) liáng  chāo (1) péng sūn  (1) wáng pāng (1) chén xún (1) zhū xiào zāng (2) zhèng wén chāo (1) wáng péng yùn (2) tán xiàn (2) zhuāng  (2) jiǎng chūn lín (3) zhōu  (1) dǒng shì  (2)    (4) hóu wén yào (1)  xiǎo luán (1)  yǒu zhēn (1)  chéng (1) (1)
1
[táng ]
bái   

 jiāng nán ·jiāng nán hǎo 》

jiāng nán hǎo ,
fēng jǐng jiù céng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
 chū jiāng huā hóng shèng huǒ ,
chūn lái jiāng shuǐ 绿  lán ,
néng   jiāng nán ?
shōu  
2
[sòng ]
 qīng zhào 

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。
 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。
shōu  
3
[sòng ]
 qīng zhào 

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
4
[sòng ]
liǔ yǒng 

 lín líng ·hán chán  qiè 》

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
5
[sòng ]
qín guān 

huàn  shā 》

  qīng hán shàng xiǎo lóu ,xiǎo yīn  lài shì qióng qiū ,dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。
 zài fēi huā qīng shì mèng , biān     chóu ,bǎo lián xián guà xiǎo yín gōu 。
6
[suí ]

  mán ·zhěn qián  jǐn qiān bān yuàn :yào xiū qiě dài qīng shān làn 》

zhěn qián  jǐn qiān bān yuàn ,yào xiū qiě dài qīng shān làn 。
shuǐ miàn shàng chèng chuí  ,zhí dài huáng  chè   。
zhǎn kāi quán wén 
bái  cān chén xiàn ,běi dǒu huí nán miàn 。
xiū  wèi néng xiū ,qiě dài sān gēng jiàn  tou 。
shōu  
7
[táng ]
wéi zhuāng 

  xiāng ·chūn  yóu 》

yún  zhuì ,fèng chāi chuí 。 zhuì chāi chuí   ,zhěn hán  。
fěi cuì píng shēn yuè luò ,lòu   。shuō jìn rén jiān tiān shàng ,liǎng xīn zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
chūn  yóu ,xìng huā chuī mǎn tóu 。 shàng shuí jiā nián shào , fēng liú 。
qiè  jiāng shēn jià  , shēng xiū 。zòng bèi  qíng  , néng xiū 。
shōu  
8
[táng ]
wéi zhuāng 

  mán ·rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo 》

rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhǐ  jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ   tiān ,huà chuán tīng 
 mián 。 biān rén shì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo  huán xiāng ,huán xiāng  duàn 
zhǎn kāi quán wén 
cháng 。
shōu  
9
[sòng ]
 xún 

nán xiāng  ·chéng cǎi fǎng 》

chéng cǎi fǎng ,guò lián táng ,
zhào  jīng  shuì yuān yāng 。yóu  dài huā wēi bàn xiào ,
zhǎn kāi quán wén 
zhēng yǎo tiǎo ,jìng zhé tuán  zhē wǎn zhào 。
shōu  
10
[sòng ]
 qīng zhào 

 mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu 》

zuó   shū fēng zhòu ,nóng shuì  xiāo cán jiǔ ,shì wèn juàn lián rén ,què dào hǎi táng  jiù 。zhī fǒu ,zhī fǒu ,yìng shì 绿 féi hóng shòu 。
11
[qīng ]
 zhēn guān 

jīn   ·  píng ān fǒu 》

  píng ān fǒu ?便biàn guī lái ,píng shēng wàn shì , kān huí shǒu !xíng  yōu yōu shuí 
wèi jiè , lǎo jiā pín zi yòu 。   ,cóng qián bēi jiǔ ,chī mèi  rén zuò jiàn 
zhǎn kāi quán wén 
guàn ,zǒng shū  ,  fān yún shǒu ,bīng  xuě ,zhōu xuán jiǔ 。lèi hén   niú 
 tòu ,shù tiān  , rán  ròu , jiā néng gòu ? shì hóng yán duō mìng  ,
gèng   jīn hái yǒu ,zhǐ jué sāi , hán nán shòu ,廿niàn zài bāo  chéng  nuò ,pàn 
 tóu  jiǎo zhōng jiě jiù 。zhì  zhá ,zhǐ 怀huái xiù 。
shōu  
12
[qīng ]
 zhēn guān 

jīn   ·  piāo líng jiǔ 》

  piāo líng jiǔ !shí nián lái ,shēn ēn  jǐn , shēng shī yǒu 。宿   míng fēi tiǎn qiè ,zhǐ kàn  líng qióng shòu ,céng  jiǎn , láng càn chóu , mìng cháng  zhī  bié ,wèn rén shēng ,dào běi  liáng fǒu ?qiān wàn hèn ,wèi xiōng pōu 。
xiōng shēng xīn wèi  dīng chǒu ,gòng xiē shí ,bīng shuāng cuī shé ,zǎo shuāi báo liǔ 。  cóng jīn  shǎo zuò ,liú  xīn hún xiāng shǒu 。dàn yuàn  , qīng rén 寿shòu !guī   xíng chéng 稿gǎo 。 kōng míng ,liào  chuán shēn hòu ,yán  jìn ,guān dùn shǒu 。
13
[táng ]
bái   

zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú 》

biàn shuǐ liú , shuǐ liú ,
liú dào guā zhōu   tóu ,
zhǎn kāi quán wén 
 shān diǎn diǎn chóu 。
 yōu yōu ,hèn yōu yōu ,
hèn dào guī shí fāng shǐ xiū ,
yuè míng rén  lóu 。
shōu  
14
[táng ]
dūn huáng  zi 

huàn  shā · liǎng 竿gān tóu fēng  píng 》

 liǎng 竿gān tóu fēng  píng ,zhāng fān  zhào jué chuán qīng 。
róu   shī tíng què zhào ,shì chuán xíng 。
zhǎn kāi quán wén 
mǎn yǎn fēng  duō shǎn zhuó ,kàn shān què shì zǒu lái yíng 。
  kàn shān shān  dòng ,shì chuán xíng 。
shōu  
15
[táng ]
féng yán  

cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn  》

huā qián shī què yóu chūn  ,  xún fāng 。
mǎn  bēi liáng 。zòng yǒu shēng   duàn cháng 。
lín jiān  dié lián jiān yàn ,  shuāng shuāng 。
rěn gèng  liang ,绿 shù qīng tái bàn  yáng 。
16
[táng ]
féng yán  

cháng mìng  ·chūn  yàn 》

chūn  yàn ,
绿 jiǔ  bēi   biàn 。
zhǎn kāi quán wén 
zài bài chén sān yuàn :
 yuàn láng jūn qiān suì ,
èr yuàn qiè shēn cháng jiàn ,
sān yuàn  tóng liáng shàng yàn ,
suì suì zhǎng xiàng jiàn 。
shōu  
17
[táng ]
féng yán  

qīng píng  · qíng yān wǎn 》

 qíng yān wǎn ,
绿 shuǐ xīn chí mǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
shuāng yàn fēi lái chuí liǔ yuàn ,
xiǎo  huà lián gāo juǎn 。
huáng hūn   zhū lán ,
西 nán xīn yuè méi wān 。
 xià luò huā fēng  ,
luó    chūn hán 。
shōu  
18
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·shuí dào xián qíng pāo zhì jiǔ 》

shuí dào xián qíng pāo  jiǔ 。měi dào chūn lái ,chóu chàng hái  jiù 。
  huā qián cháng bìng jiǔ ,gǎn  jìng  zhū yán shòu 。
zhǎn kāi quán wén 
 pàn qīng   shàng liǔ 。wèi wèn xīn chóu , shì nián nián yǒu 。
  xiǎo qiáo fēng mǎn xiù ,píng lín xīn yuè rén guī hòu 。
shōu  
19
[táng ]
féng yán  

 jīn mén ·fēng zhà  》

fēng zhà  ,
chuī zhòu  chí chūn shuǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
xián yǐn yuān yāng xiāng jìng  ,
shǒu ruá hóng xìng ruǐ 。
dòu  lán gān   ,
  sāo tóu xié zhuì 。
zhōng  wàng jūn jūn  zhì ,
 tóu wén què  。
shōu  
20
[táng ]
hán  

 liáng 》

 lán gān wài xiù lián chuí ,xīng xuè píng fēng huà zhé zhī 。
 chǐ lóng  fāng jǐn  , liáng tiān  wèi hán shí 。
fēn  dǎo háng guān  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽