1
[táng ]
 bái 

wàng  shān   》

 zhào xiāng  shēng  yān ,yáo kàn   guà qián chuān 。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ , shì yín  luò jiǔ tiān 。
2
[yuán ]
bái  

tiān jìng shā  qiū 》

 cūn luò  cán xiá ,qīng yān lǎo shù hán  。 diǎn fēi 鸿hóng yǐng xià ,qīng shān 绿 shuǐ ,bái cǎo hóng  huáng huā 。
3
[táng ]
mèng hào rán 

chūn xiǎo 》

chūn mián  jué xiǎo ,chǔ chù wén  niǎo 。
 lái fēng  shēng ,huā luò zhī duō shǎo 。
4
[táng ]
wáng wéi 

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  》

 zài  xiāng wèi   ,měi féng jiā jié bèi  qīn 。
yáo zhī xiōng  dēng gāo chù ,biàn chā zhū  shǎo  rén 。
5
[táng ]
 bái 

zèng wāng lún 》

 bái chéng zhōu jiāng  xíng , wén àn shàng   shēng 。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ ,  wāng lún sòng  qíng 。
6
[táng ]
bái   

 jiāng nán ·jiāng nán hǎo 》

jiāng nán hǎo ,
fēng jǐng jiù céng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
 chū jiāng huā hóng shèng huǒ ,
chūn lái jiāng shuǐ 绿  lán ,
néng   jiāng nán ?
shōu  
7
[táng ]
  

shān xíng 》

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié ,bái yún shēng chù yǒu rén jiā 。
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn ,shuāng  hóng  èr yuè huā 。
8
[sòng ]
xīn   

qīng píng  ·cūn  》

máo yán  xiǎo , shàng qīng qīng cǎo 。
zuì   yīn xiāng mèi hǎo ,bái  shuí jiā wēng ǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
 ér chú dòu  dōng ,zhōng ér zhèng zhī  lóng ,
zuì  xiǎo ér wáng lài , tóu   lián péng 。
shōu  
9
[táng ]
  

chūn    》

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
shōu  
10
[míng ]
 qiān 

shí huī yín 》

qiān chuí wàn záo chū shēn shān ,liè huǒ fén shāo ruò děng xián 。
fěn shēn suì  quán   ,yào liú qīng bái zài rén jiān 。
11
[táng ]
 bái 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng 》

 rén 西  huáng  lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
 fān yuǎn yǐng  kōng jǐn ,wéi jiàn cháng jiāng tiān  liú 。
12
[sòng ]
wáng ān shí 

 chuán guā zhōu 》

jīng kǒu guā zhōu  shuǐ jiān ,zhōng shān zhǐ  shù chóng shān 。
chūn fēng yòu 绿 jiāng nán àn ,míng yuè  shí zhào  hái ?
13
[sòng ]
zhū  

chūn  》

shèng  xún fāng  shuǐ bīn , biān guāng jǐng  shí xīn 。
děng xián shí de dōng fēng miàn ,wàn  qiān hóng zǒng shì chūn 。
14
[sòng ]
wáng ān shí 

yuán  》

bào zhú shēng zhōng  suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn    。
qiān mén wàn  tóng tóng  ,zǒng  xīn táo huàn jiù  。
15
[táng ]
bái   

   yuán cǎo sòng bié 》

  yuán shàng cǎo , suì   róng 。
 huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn fāng qīn  dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn  ,  mǎn bié qíng 。
shōu  
16
[táng ]
 bái 

jìng   》

chuáng qián míng yuè guāng , shì  shàng shuāng 。
 tóu wàng míng yuè , tóu   xiāng 。
17
[sòng ]
yáng wàn  

宿 xīn shì  gōng diàn 》

 luò shū shū  jìng shēn ,shù tóu huā luò wèi chéng yīn 。
ér tóng  zǒu zhuī huáng dié ,fēi  cài huā  chǔ xún 。
18
[táng ]
 bái 

wàng tiān mén shān 》

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi , shuǐ dōng liú zhì  huí 。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū , fān  piàn  biān lái 。
19
[táng ]
 zhī zhāng 

yǒng liǔ 》

  zhuāng chéng  shù gāo ,wàn tiáo chuí xià 绿  tāo 。
 zhī   shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng shì jiǎn dāo 。
20
[wèi jìn ]
cáo zhí 

  shī 》

zhǔ dòu rán dòu  ,dòu zài  zhōng  。
běn shì tóng gēn shēng ,xiāng jiān  tài  。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽