1
[sòng ]
 shì 

chūn xiāo 》

chūn xiāo   zhí qiān jīn ,huā yǒu qīng xiāng yuè yǒu yīn 。
 guǎn lóu tái shēng   ,qiū qiān yuàn luò  chén chén 。
2
[táng ]
 shāng yǐn 

dēng  yóu yuán 》

xiàng wǎn   shì , chē dēng  yuán 。
 yáng  xiàn hǎo ,zhǐ shì jìn huáng hūn 。
3
[sòng ]
 shì 

shǒu suì shī 》

 zhī chuí suì jǐn ,yǒu shì   shé ,xiū lín bàn  méi ,  shuí néng zhē ?kuàng    wěi ,suī qín zhī nài  !ér tóng qiáng  shí ,xiāng shǒu yīng huān huā 。chén  dàn  míng ,gēng  wèi tiān guò 。zuò jiǔ dēng jìn luò , kàn běi dǒu xié 。míng nián   nián ,xīn shì kǒng cuō tuó 。  jìn jīn  ,shào nián yóu  kuā 。
4
[hàn ]
hàn yuè  

cháng  xíng 》

qīng qīng yuán zhōng kuí ,zhāo  dài   。
yáng chūn    ,wàn  shēng guāng huī 。
zhǎn kāi quán wén 
cháng kǒng qiū jié zhì ,kūn huáng huá  shuāi 。
bǎi chuān dōng dào hǎi , shí  西 guī 。
shào zhuàng    ,lǎo   shāng bēi 。
shōu  
5
[sòng ]
 shì 

zèng liú jǐng wén 》

 jǐn   qíng  gài , cán yóu yǒu ào shuāng zhī 。
 nián hǎo jǐng jūn   ,zuì shì chéng huáng  绿 shí 。
6
[nán běi cháo ]
bào zhào 

 xíng  nán 》

fèng jūn jīn zhī zhī měi jiǔ ,dài mào  xiá zhī diāo qín 。
 cǎi  róng zhī  zhàng ,jiǔ huá  táo zhī jǐn qīn 。
zhǎn kāi quán wén 
hóng yán líng luò suì jiāng  ,hán guāng wǎn zhuǎn shí  chén 。
yuàn jūn cái bēi qiě jiǎn  ,tīng   jié xíng  yín 。
 jiàn bǎi liáng tóng què shàng ,níng wén  shí qīng chuī yīn 。
shōu  
7
[nán běi cháo ]
xiè tiǎo 

wáng sūn yóu 》

绿 cǎo màn   ,
 shù hóng yīng  。
zhǎn kāi quán wén 
 lùn jūn  guī ,
jūn guī fāng  xiē 。
shōu  
8
[táng ]
 qiū niáng 

jīn   》

  
quàn jūn   jīn   ,quàn jūn   shào nián shí 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu huā kān zhé zhí  zhé , dài  huā kōng zhé zhī 。
 èr 
qīng tiān  yún yuè  zhú ,   huā bái   。
 guī    dào míng ,měi rén  zài kōng fáng 宿 。
 sān 
kōng  luó    ēn , xūn xiāng hòu  xiāo hún 。
suī rán  xiù  zēng  ,cháng duì chūn fēng  lèi hén 。
  
  cán zhuāng píng xiù chuáng , tóng  bàn xiù yuān yāng 。
huí zhēn  dào shuāng fēi chù , zhe zhēng  lèi shù xíng 。
  
yǎn xiǎng xīn  mèng  jīng , rén zhī   shí qíng 。
  chí shàng yuān yāng niǎo ,shuāng 宿 shuāng fēi guò  shēng 。
 liù 
  liáo yáng  mèng hún , chuán zhēng  dào zhōng mén 。
shā chuāng  kěn shī hóng fěn , qiǎn xiāo láng wèn lèi hén 。
  
yīng   lěng jiǔ chū xǐng ,yǎn huà lóu 西 xiǎo jiǎo míng 。
cuì  zhàng zhōng rén mèng jué ,bǎo chāi xié zhuì zhěn hán shēng 。
  
xíng rén nán běi fēn zhēng  ,liú shuǐ dōng 西 jiē  gōu 。
zhōng   qián yuàn  bié ,mán míng cháng  shì zhǎng chóu 。
 jiǔ 
piān  xiù chuáng chóu   ,shuāng chuí  zhù cuì huán  。
juàn lián xiāng dài  xiāo  ,  huā qián  yòu 西 。
 shí 
huǐ jiāng lèi yǎn xiàng dōng kāi ,  chóu cóng wàng  lái 。
sān shí liù fēng yóu  jiàn ,kuàng   yàn zhè shēn cái 。
 shí  
mǎn  shēng   duàn kōng ,wàn bān  hèn zǒng suí fēng 。
duō qíng wèi xiè cán yáng  , zhǎn qíng xiá piàn piàn hóng 。
 shí èr 
liǎng xīn   àn zhī qíng ,dēng xià cái féng yuè xià xíng 。
xíng dào jiē qián zhī wèi shuì , shēn wén fàng jiǎn dāo shēng 。
 shí sān 
jìn hán shí  cǎo   ,zhe mài miáo fēng liǔ yìng  。
děng shì yǒu jiā guī wèi  , juān xiū xiàng ěr biān  。
 shí  
shuǐ wén zhēn diàn  yōu yōu ,qiān  jiā    xiū 。
cóng   xīn ài liáng  ,rèn  míng yuè xià 西 lóu 。
 shí  
shù  xiāng suí liǎng  wàng ,láng xīn  qiè qiè  láng 。
chū mén 便biàn shì dōng 西  ,  hóng jiān  duàn cháng 。
 shí liù 
 dìng  biān  jiǎo shēng , lián tái pàn  rén qíng 。
hán guān guī  qiān   ,  qiū fēng bái  shēng 。
 shí  
huā luò cháng chuān cǎo  qīng , shān chóng dié liǎng míng míng 。
féng chūn 便biàn jué piāo péng  ,jīn  fēn fēi   líng 。
 shí  
luò yáng cái  lín xiāo hèn ,xiāng shuǐ jiā rén jǐn  chóu 。
jīn  liǎng chéng chóu chàng shì ,lín qióng chūn jǐn  jiāng liú 。
 shí jiǔ 
zhè jiāng qīng làng  yōu yōu ,wàng hǎi lóu chuī wàng hǎi chóu 。
 guài xiāng xīn suí  duàn ,shí nián wèi  zài  zhōu 。
shōu  
9
[sòng ]
kòu zhǔn 

 suō xíng  chūn  》

chūn  jiāng lán ,yīng shēng jiàn lǎo 。hóng yīng luò jǐn qīng méi xiǎo 。
huà táng rén jìng  méng méng ,píng shān bàn yǎn  xiāng niǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
 yuē chén chén , qíng yǎo yǎo 。líng huā chén mǎn yōng jiāng zhào 。
 lóu    xiāo hún ,cháng kōng àn dàn lián fāng cǎo 。
shōu  
10
[sòng ]
yàn shū 

huàn  shā ·  xīn  jiǔ  bēi 》

  xīn  jiǔ  bēi ,
 nián tiān  jiù tíng tái ,
zhǎn kāi quán wén 
 yáng 西 xià  shí huí 。
  nài  huā luò  ,
 céng xiāng shí yàn guī lái 。
xiǎo yuán xiāng jìng  pái huái 。
shōu  
11
[sòng ]
yàn shū 

huàn  shā ·xiǎo  zhòng lián yǒu yàn guò 》

xiǎo  zhòng lián yǒu yàn guò 
wǎn huā hóng piàn luò tíng shā 
zhǎn kāi quán wén 
 lán gān yǐng  liáng  
 shà hǎo fēng shēng cuì  
 huí shū   yuán  
jiǔ xǐng rén sàn  chóu duō 
        
shōu  
12
[táng ]
 bái 

duǎn  xíng 》

bái   duǎn duǎn ,bǎi nián   mǎn 。cāng qióng hào máng máng ,wàn jié tài  zhǎng 。
  chuí liǎng bìn , bàn  chéng shuāng 。tiān gōng jiàn   , xiào 亿 qiān chǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
  lǎn liù lóng ,huí chē guà  sāng 。běi dǒu zhuó měi jiǔ ,quàn lóng   shāng 。
 guì fēi suǒ yuàn , rén zhù yán guāng 。
shōu  
13
[táng ]
wáng jiàn 

duǎn  xíng 》

rén chū shēng , chū chū 。shàng shān chí ,xià shān  。bǎi nián sān wàn liù qiān cháo ,
  fēn jiāng qiáng bàn  。yǒu  yǒu   zǎo wèi ,zuó  jiàn  jīn  shí 。
zhǎn kāi quán wén 
rén jiā jiàn shēng nán  hǎo , zhī nán  cuī rén lǎo 。duǎn  xíng , yuè shēng 。
shōu  
14
[sòng ]
shī yuè 

jiě  huā ·yún róng  xuě 》

yún róng  xuě ,  tiān hán ,lóu tái gòng lín tiào 。cuì cóng shēn yǎo 。 rén chù 、shù ruǐ nòng chūn yóu xiǎo 。yōu 姿 mán hǎo 。yáo xiāng wàng 、hán qíng  xiào 。huā jiě  ,yīn shén  yán ,xīn shì yīng nán biǎo 。 dài qiáng yīn àn lǎo 。chēng qín biān yuè  ,  shuāng xiǎo 。 xiāng  zǎo 。dōng fēng  、zhǐ chǐ huà lán qióng zhǎo 。guī lái mèng rào 。 yún zhuì 、 rán jīng jué 。xiǎng nèn shí ,xiǎo  yín píng lěng wèi liǎo 。
15
[táng ]
 xún  

  zhí shū táng 》

 shì  qióng dào  qióng ,luàn shí hái  jìng shí tóng 。jiā shān suī zài gān   ,
 zhí cháng xiū  yuè fēng 。chuāng zhú yǐng yáo shū àn shàng , quán shēng  yàn chí zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
shào nián xīn  zhōng shēn shì , xiàng guāng yīn duò cùn gōng 。
shōu  
16
[táng ]
 lōng  

hǎo shí guāng ·bǎo  piān  gōng yàng 》

bǎo  piān  gōng yàng ,lián liǎn nèn , hóng xiāng 。méi dài   zhāng chǎng huà ,
tiān jiào  bìn zhǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
  qīng guó mào ,jià   ,yǒu qíng láng 。  dāng nián shào ,
  hǎo shí guāng 。
shōu  
17
[táng ]
 kōng  

jiǔ quán zi ·mǎi  xìng huā 》

mǎi  xìng huā ,shí zài guī lái fāng shǐ chè 。jiǎ shān 西 pàn yào lán dōng ,mǎn zhī hóng 。
xuán kāi xuán luò xuán chéng kōng ,bái  duō qíng rén gèng  。huáng hūn  jiǔ zhù dōng fēng ,
zhǎn kāi quán wén 
qiě cóng róng 。
shōu  
18
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

 shī    》

rén shēng  gēn  ,piāo   shàng chén 。
fēn sǎn zhú fēng zhuǎn ,  fēi cháng shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
luò  wèi xiōng  ,   ròu qīn !
 huān dāng zuò yuè ,dǒu jiǔ   lín 。
shèng nián  chóng lái ,  nán zài chén 。
 shí dāng miǎn  ,suì yuè  dài rén 。
shōu  
19
[míng ]
wén jiā 

míng   》

míng   míng  ,míng    duō 。
  dài míng  ,wàn shì chéng cuō tuó 。
zhǎn kāi quán wén 
shì rén jiē bèi míng  lèi ,míng   qióng lǎo jiàng zhì 。
chén hūn gǔn gǔn shuǐ liú dōng ,jīn  yōu yōu  西 zhuì 。
bǎi nián míng  néng   ?qǐng jūn tīng  míng   。
shōu  
20
[míng ]
wén jiā 

jīn   》

jīn   jīn  ,jīn    shǎo 。
jīn  yòu  wéi , shì  shí le 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng bǎi nián  jīn  ,jīn   wéi zhēn   。
ruò yán  dài míng cháo zhì ,míng cháo yòu yǒu míng cháo shì 。
wèi jūn liáo  jīn  shī ,  qǐng cóng jīn  shǐ 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽