1
[táng ]
  

chì  》

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
2
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
3
[táng ]
 bái 

dēng jīn líng fèng huáng tái 》

fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu ,fèng  tái kōng jiāng  liú 。
 gōng huā cǎo mái yōu jìng ,jìn dài  guān chéng  qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
sān shān bàn luò qīng tiān wài ,èr shuǐ zhōng fēn bái  zhōu 。
zǒng wèi  yún néng   ,cháng ān  jiàn 使shǐ rén chóu 。
shōu  
4
[táng ]
 bái 

qiū dēng xuān chéng xiè tiào běi lóu 》

jiāng chéng  huà  ,shān xiǎo wàng qíng kōng 。
liǎng shuǐ jiā míng jìng ,shuāng qiáo luò cǎi hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
rén yān hán  yòu ,qiū  lǎo  tóng 。
shuí niàn běi lóu shàng ,lín fēng 怀huái xiè gōng 。
shōu  
5
[táng ]
  

 qín huái 》

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā ,  qín huái jìn jiǔ jiā 。
shāng   zhī wáng guó hèn , jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
6
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

yǒng jīng  》

yàn dān shàn yǎng shì ,zhì zài bào qiáng yíng 。
zhāo  bǎi  liáng ,suì   jīng qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn   zhī  , jiàn chū yān jīng ;
  míng 广guǎng  ,kāng kǎi sòng  xíng 。
xióng  zhǐ wēi guān ,měng  chōng cháng yīng 。
yǐn jiàn  shuǐ shàng , zuò liè qún yīng 。
jiàn   bēi zhù ,sòng  chàng gāo shēng 。
xiāo xiāo āi fēng shì ,dàn dàn hán  shēng 。
shāng yīn gèng liú  , zòu zhuàng shì jīng 。
xīn zhī   guī ,qiě yǒu hòu shì míng 。
dēng chē  shí  ,fēi gài  qín tíng 。
líng  yuè wàn  ,wēi  guò qiān chéng 。
 qióng shì  zhì ,háo zhǔ zhèng zhēng yíng 。
 zāi jiàn shù shū , gōng suì  chéng 。
 rén suī  méi ,qiān zǎi yǒu  qíng 。
shōu  
7
[xiān qín ]
shī jīng 

shǔ  》

 shǔ   ,  zhī miáo 。xíng mài   ,zhōng xīn yáo yáo 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
 shǔ   ,  zhī suì 。xíng mài   ,zhōng xīn  zuì 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
 shǔ   ,  zhī shí 。xíng mài   ,zhōng xīn   。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
shōu  
8
[wèi jìn ]
zuǒ  

yǒng shǐ 》

  jiàn  sōng ,  shān shàng miáo 。
  jìng cùn jīng ,yīn  bǎi chǐ tiáo 。
zhǎn kāi quán wén 
shì zhòu niè gāo wèi ,yīng jùn chén xià liáo 。
 shì 使shǐ zhī rán ,yóu lái fēi  zhāo 。
jīn zhāng  jiù  ,  ěr hàn diāo 。
féng gōng   wěi ,bái shǒu  jiàn zhāo 。
shōu  
9
[táng ]
  

shǔ xiàng 》

chéng xiàng  táng  chǔ xún ,jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
shōu  
10
[táng ]
  

guò huá qīng gōng jué  sān shǒu 》

cháng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén   kāi 。
  hóng chén fēi  xiào , rén zhī shì  zhī lái 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn fēng 绿 shù  huáng āi ,shù   yáng tàn 使shǐ huí 。
 cháng   qiān fēng shàng ,  zhōng yuán shǐ xià lái 。
wàn guó shēng  zuì tài píng , tiān lóu 殿diàn yuè fèn míng 。
yún zhōng luàn pāi  shān  ,fēng guò zhòng luán xià xiào shēng 。
shōu  
11
[táng ]
  

  jiāng tíng 》

shèng bài bīng jiā shì   ,
bāo xiū rěn chǐ shì nán ér 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng dōng   duō cái jùn ,
juǎn  chóng lái wèi  zhī 。
shōu  
12
[táng ]
liú   

西 sài shān 怀huái  》

wáng jùn lóu chuán xià  zhōu ,jīn líng wáng  àn rán shōu 。
qiān xún tiě suǒ chén jiāng  , piàn jiàng fān chū shí tou 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shì  huí shāng wǎng shì ,shān xíng  jiù zhěn hán liú 。
jīn féng  hǎi wéi jiā  , lěi xiāo xiāo   qiū 。
shōu  
13
[táng ]
wáng  

téng wáng  shī 》

téng wáng gāo  lín jiāng zhǔ ,
pèi  míng luán    。
zhǎn kāi quán wén 
huà dòng cháo fēi nán  yún ,
zhū lián  juǎn 西 shān  。
xián yún tán yǐng  yōu yōu ,
 huàn xīng    qiū 。
 zhōng  zi jīn ān zài ?
kǎn wài cháng jiāng kōng  liú !
shōu  
14
[sòng ]
wáng ān shí 

guì zhī xiāng ·jīn líng 怀huái  》

dēng lín sòng  ,zhèng  guó wǎn qiū ,tiān  chū  。qiān  chéng jiāng shì liàn ,cuì fēng   。guī fān  zhào cán yáng  ,bèi 西 fēng ,jiǔ  xié chù 。cǎi zhōu yún dàn ,xīng    ,huà  nán  。

niàn wǎng  ,fán huá jìng zhú ,tàn mén wài lóu tóu ,bēi hèn xiāng  。qiān  píng gāo duì  ,mán jiē róng  。liù cháo jiù shì suí liú shuǐ ,dàn hán yān shuāi cǎo níng 绿 。zhì jīn shāng  ,shí shí yóu chàng ,hòu tíng   。
15
[sòng ]
xīn   

nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng yǒu 怀huái 》

 chǔ wàng shén zhōu ,mǎn yǎn fēng guāng běi  lóu 。
qiān  xīng wáng duō shǎo shì ,
zhǎn kāi quán wén 
yōu yōu , jìn cháng jiāng gǔn gǔn liú 。
nián shào wàn dōu móu ,zuò duàn dōng nán zhàn wèi xiū 。
tiān xià yīng xióng shuí  shǒu ?
cáo liú ,shēng  dāng  sūn zhòng móu 。
shōu  
16
[sòng ]
xīn   

yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  》

qiān  jiāng shān ,yīng xióng   ,sūn zhòng móu chù 。
 xiè  tái ,fēng liú zǒng bèi 、  fēng chuī  。
zhǎn kāi quán wén 
xié yáng cǎo shù ,xún cháng xiàng  ,
rén dào   céng zhù 。
xiǎng dāng nián ,jīn  tiě  , tūn wàn    。
yuán jiā cǎo cǎo ,fēng láng   ,
yíng de cāng huáng běi  。
 shí sān nián ,wàng zhōng yóu  ,fēng huǒ yáng zhōu  。
 kān huí shǒu ,   xià ,
 piàn shén  shè  。
píng shuí wèn :lián  lǎo  ,shàng néng fàn fǒu ?
shōu  
17
[míng ]
yáng shèn 

lín jiāng xiān ·gǔn gǔn cháng jiāng dōng shì shuǐ 》

gǔn gǔn cháng jiāng dōng shì shuǐ ,
làng huā táo jǐn yīng xióng 。
zhǎn kāi quán wén 
shì fēi chéng bài zhuǎn tóu kōng 。
qīng shān  jiù zài ,
   yáng hóng 。
bái   qiáo jiāng zhǔ shàng ,
guàn kàn qiū yuè chūn fēng 。
  zhuó jiǔ  xiàng féng 。
 jīn duō shǎo shì ,
dōu  xiào tán zhōng 。
shōu  
18
[qīng ]
 lán xìng  

dié liàn huā ·jīn   shān  dìng  》

jīn   shān  dìng  ,huà jiǎo shēng zhōng ,  pín lái  。
mǎn  huāng liáng shuí   ?西 fēng chuī lǎo dān fēng shù 。
zhǎn kāi quán wén 
cóng qián yōu yuàn yīng  shù ?tiě  jīn  ,qīng zhǒng huáng hūn  。
 wǎng qíng shēn shēn   ?shēn shān  zhào shēn qiū  。
shōu  
19
[táng ]
 bái 

chì   sòng bié 》

èr lóng zhēng zhàn jué  xióng ,chì  lóu chuán sǎo  kōng 。liè huǒ zhāng tiān zhào yún hǎi ,
zhōu     cáo gōng 。jūn  cāng jiāng wàng chéng  ,jīng  táng  liú   。
zhǎn kāi quán wén 
  shū lái bào  rén ,  yīn zhī zhuàng xīn  。
shōu  
20
[sòng ]
wén tiān xiáng 

zhèng   》

tiān  yǒu zhèng  , rán  liú xíng 。
xià  wèi  yuè ,shàng  wèi  xīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 rén yuē hào rán ,pèi  sāi cāng míng 。
huáng  dāng qīng  ,hán   míng tíng 。
shí qióng jié nǎi jiàn ,  chuí dān qīng 。
zài  tài shǐ jiǎn ,zài jìn dǒng   。
zài qín zhāng liáng chuí ,zài hàn   jié 。
wèi yán jiāng jūn tóu ,wèi  shì zhōng xuè 。
wèi zhāng suī yáng 齿chǐ ,wèi yán cháng shān shé 。
huò wèi liáo dōng mào ,qīng cāo  bīng xuě 。
huò wèi chū shī biǎo ,guǐ shén  zhuàng liè 。
huò wèi  jiāng  ,kāng kǎi tūn  jié 。
huò wèi  zéi  , shù tóu  liè 。
shì  suǒ páng  ,lǐn liè wàn  cún 。
dāng  guàn  yuè ,shēng  ān  lùn 。
 wéi lài   ,tiān zhù lài  zūn 。
sān gāng shí  mìng ,dào  wèi zhī gēn 。
jiē  gòu yáng jiǔ ,  shí   。
chǔ qiú yīng  guān ,chuán chē sòng qióng běi 。
dǐng huò gān   ,qiú zhī    。
yīn fáng tián guǐ huǒ ,chūn yuàn  tiān hēi 。
niú  tóng  zào ,  fèng huáng shí 。
 zhāo méng   ,fēn zuò gōu zhōng  。
  zài hán shǔ ,bǎi     。
āi zāi   chǎng ,wèi  ān  guó 。
 yǒu  móu qiǎo ,yīn yáng  néng zéi 。
  gěng gěng cún ,yǎng shì  yún bái 。
yōu yōu  xīn bēi ,cāng tiān  yǒu  。
zhé rén   yuǎn ,diǎn xíng zài   。
fēng yán zhǎn shū  , dào zhào yán  。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽