yōu guó yōu mín (84shǒu )

1
[táng ]
wáng chāng líng 

chū sài 》

qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn  cháng zhēng rén wèi hái 。
dàn 使shǐ lóng chéng fēi jiàng zài , jiào    yīn shān 。
2
[táng ]
niè  zhōng 

tián jiā 》

 gēng yuán shàng tián ,zi zhǔ shān xià huāng 。
liù yuè  wèi xiù ,guān jiā  xiū cāng 。
3
[sòng ]
 yóu 

shì ér 》

  yuán zhī wàn shì kōng ,dàn bēi  jiàn jiǔ zhōu tóng 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán  ,jiā   wàng gào nǎi wēng 。
4
[táng ]
  

chūn wàng 》

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。
shōu  
5
[sòng ]
 yóu 

qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu gǎn 》

sān wàn   dōng  hǎi , qiān rèn yuè shàng  tiān 。
 mín lèi jǐn  chén  ,nán wàng wáng shī yòu  nián 。
6
[táng ]
zhèng áo 

 guì  》

měi rén shū  shí ,mǎn tóu jiān zhū cuì 。
 zhī liǎng piàn yún ,dài què shù xiāng shuì 。
7
[sòng ]
 yóu 

dōng   shū shì zi  》

 rén xué wèn    ,shào zhuàng gōng  lǎo shǐ chéng 。
zhǐ shàng de lái zhōng jué qiǎn ,jué zhī  shì yào gōng xíng 。
8
[sòng ]
wén tiān xiáng 

guò líng dīng yáng 》

xīn  zāo féng   jīng ,gān  liáo luò  zhōu xīng 。
shān   suì fēng piāo  ,shēn shì  chén   píng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng kǒng tān tóu shuō huáng kǒng ,líng dīng yáng  tàn líng dīng 。
rén shēng   shuí   ,liú  dān xīn zhào hàn qīng 。
shōu  
9
[xiān qín ]
 yuán 

jiǔ   guó shāng 》

cāo    bèi  jiǎ ,chē cuò   duǎn bīng jiē 。
jīng     ruò yún ,shǐ jiāo zhuì  shì zhēng xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
líng  zhèn  liè  xíng ,zuǒ cān   yòu rèn shāng 。
mái liǎng lún  zhí   ,yuán  bāo   míng  。
tiān shí duì  wēi líng  ,yán shā jǐn   yuán  。
chū    wǎng  fǎn ,píng yuán    chāo yuǎn 。
dài cháng jiàn  xié qín gōng ,shǒu shēn   xīn  chéng 。
chéng  yǒng  yòu   ,zhōng gāng qiáng    líng 。
shēn    shén  líng ,hún    wèi guǐ xióng 。(hún      zuò :zi hún   )
shōu  
10
[xiān qín ]
 yuán 

 sāo 》

 gāo yáng zhī miáo   ,zhèn huáng kǎo yuē  yōng 。
shè  zhēn  mèng zōu  ,wéi gēng yín   jiàng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng lǎn kuí  chū   ,zhào    jiā míng :
míng  yuē zhèng   ,  yuē líng jūn 。
fēn   yǒu  nèi měi  ,yòu zhòng zhī  xiū néng 。
 jiāng    zhǐ  ,rèn qiū lán  wéi pèi 。
  ruò jiāng    ,kǒng nián suì zhī    。
cháo qiān  zhī  lán  , lǎn zhōu zhī 宿 mǎng 。
 yuè    yān  ,chūn  qiū  dài  。
wéi cǎo  zhī líng luò  ,kǒng měi rén zhī chí  。(wéi  tōng :wéi )
  zhuàng ér  huì  ,  gǎi    ?
chéng    chí chěng  ,lái  dào  xiān  !
 sān hòu zhī chún cuì  , zhòng fāng zhī suǒ zài 。
 shēn jiāo  jūn guì  , wéi rèn  huì chén !
 yáo 、shùn zhī gěng jiè  , zūn dào ér   。
 jié zhòu zhī chāng   , wéi jié jìng  jiǒng  。
wéi  dǎng rén zhī tōu   , yōu mèi  xiǎn ài 。
  shēn zhī dān yāng  ,kǒng huáng  zhī bài  !
 bēn zǒu  xiān hòu  , qián wáng zhī zhǒng  。
quán  chá  zhī zhōng qíng  ,fǎn xìn chán ér   。
  zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn  ,rěn ér  néng shě  。
zhǐ jiǔ tiān  wéi zhèng  , wéi líng xiū zhī   。
yuē huáng hūn  wéi   ,qiāng zhōng dào ér gǎi  !
chū    chéng yán  ,hòu huǐ dùn ér yǒu  。
   nán   bié  ,shāng líng xiū zhī shù huà 。
   lán zhī jiǔ wǎn  ,yòu shù huì zhī bǎi  。
 liú   jiē chē  ,  héng  fāng zhǐ 。
 zhī  zhī jùn mào  ,yuàn  shí   jiāng  。
suī wēi jué    shāng  ,āi zhòng fāng zhī  huì 。
zhòng jiē jìng jìn  tān lán  ,píng  yàn  qiú suǒ 。
qiāng nèi shù   liàng rén  , xìng xīn ér   。
 chí   zhuī zhú  ,fēi  xīn zhī suǒ  。
lǎo rǎn rǎn  jiāng zhì  ,kǒng xiū míng zhī   。
cháo yǐn  lán zhī zhuì   , cān qiū  zhī luò yīng 。
gǒu  qíng  xìn kuā  liàn yào  ,zhǎng kǎn hàn   shāng 。
qiān  gēn  jié chén  ,guàn   zhī luò ruǐ 。
jiǎo jūn guì  rèn huì  ,suǒ  shéng zhī   。
jiǎn    qián xiū  ,fēi shì  zhī suǒ  。
suī  zhōu  jīn zhī rén  ,yuàn  péng xián zhī   。
zhǎng tài   yǎn   ,āi mín shēng zhī duō jiān 。
 suī hǎo xiū kuā     ,jiǎn cháo suì ér   。
    huì rǎng  ,yòu shēn zhī  lǎn chǎi 。
  xīn zhī suǒ shàn  ,suī jiǔ   yóu wèi huǐ 。
yuàn líng xiū zhī hào dàng  ,zhōng  chá  mín xīn 。
zhòng    zhī é méi  ,yáo zhuó wèi   shàn yín 。
 shí  zhī gōng qiǎo  ,miǎn guī  ér gǎi cuò 。
bèi shéng   zhuī   ,jìng zhōu róng  wéi  。
tún    chà chì  ,  qióng kùn   shí  。
níng    liú wáng  ,  rěn wèi  tài  。
zhì niǎo zhī  qún  , qián shì ér  rán 。
 fāng huán zhī néng zhōu  , shú  dào ér xiāng ān ?
 xīn ér  zhì  ,rěn yóu ér rǎng gòu 。
 qīng bái   zhí  , qián shèng zhī suǒ hòu 。
huǐ xiāng dào zhī  chá  ,yán zhù   jiāng fǎn 。
huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn 。
    lán gāo  ,chí jiāo qiū qiě yān zhǐ  。
jìn     yóu  ,退tuì jiāng  xiū  chū  。
zhì    wéi   ,  róng  wéi shang 。
  zhī     ,gǒu  qíng  xìn fāng 。
gāo  guān zhī    ,zhǎng  pèi zhī   。
fāng     róu  ,wéi zhāo zhì  yóu wèi kuī 。
 fǎn   yóu   ,jiāng wǎng guān   huāng 。
pèi bīn fēn  fán shì  ,fāng fēi fēi   zhāng 。
mín shēng  yǒu suǒ   ,  hǎo xiū  wéi cháng 。
suī  jiě  yóu wèi biàn  ,  xīn zhī  chéng 。
  zhī chán yuán  ,shēn shēn    ,yuē :
gǔn xìng zhí  wáng shēn  ,zhōng rán yāo   zhī  。
   jiǎn ér hǎo xiū  ,fēn  yǒu  kuā jié ?
  shī  yíng shì  ,pàn   ér   。」
zhòng    shuō  ,shú yún chá  zhī zhōng qíng ?
shì bìng  ér hǎo péng  ,  qióng  ér   tīng ?
 qián shèng  jié zhōng  ,kuì píng xīn ér   。
 yuán 、xiāng  nán zhēng  ,jiù zhòng huá ér zhèn  :
 《jiǔ biàn 》 《jiǔ  》 ,xià kāng    zòng 。
  nán   hòu  ,  yòng shī  jiā xiàng 。
羿 yín yóu   tián  ,yòu hǎo shè  fēng  。
 luàn liú  xiān zhōng  ,zhuó yòu tān  jué jiā 。
jiāo shēn bèi  qiáng   ,zòng  ér  rěn 。
 kāng  ér  wàng  ,jué shǒu yòng  diān yǔn 。
xià jié zhī cháng wéi  ,nǎi suì yān ér féng yāng 。
hòu xīn zhī  hǎi  ,yīn zōng yòng ér  zhǎng 。
tāng 、 yǎn ér zhī jìng  ,zhōu lùn dào ér  chà 。
 xián cái ér shòu néng  ,xún shéng  ér   。
huáng tiān   ā  ,lǎn mín  yān cuò  。
 wéi shèng zhé  mào xíng  ,gǒu de yòng  xià  。
zhān qián ér  hòu  ,xiāng guān mín zhī   。
 shú fēi  ér  yòng  ?shú fēi shàn ér   ?
diàn  shēn ér wēi   ,lǎn  chū  yóu wèi huǐ 。
 liàng záo ér zhèng ruì  , qián xiū   hǎi 。
céng       ,āi zhèn shí zhī  dàng 。
lǎn  huì  yǎn   ,zhān  jīn zhī làng làng 。
guì  rèn  chén   ,gěng     zhōng zhèng 。
  qiú  jié   , āi fēng  shàng zhēng 。
cháo  rèn  cāng   ,  zhì  xiàn  。
 shǎo liú  líng suǒ  ,    jiāng  。
 lìng    jié  ,wàng yān  ér   。
 màn màn  xiū yuǎn  , jiāng shàng xià ér qiú suǒ 。
yǐn    xián chí  ,zǒng  pèi   sāng 。
zhé ruò      ,liáo xiāo yáo  xiāng yáng 。
qián wàng shū 使shǐ xiān   ,hòu fēi lián 使shǐ bēn shǔ 。
luán huáng wèi  xiān jiè  ,léi shī gào   wèi  。
 lìng fèng niǎo fēi téng  , zhī    。
piāo fēng tún  xiāng   ,shuài yún  ér lái  。
fēn zǒng zǒng     ,bān    shàng xià 。
 lìng  hūn kāi guān  , chāng  ér wàng  。
shí ài ài  jiāng   ,jié yōu lán ér yán zhù 。
shì hùn zhuó ér  fēn  ,hǎo  měi ér   。
cháo  jiāng   bái shuǐ  ,dēng láng fēng ér xiè  。
 fǎn   liú   ,āi gāo qiū zhī   。
  yóu  chūn gōng  ,zhé qióng zhī   pèi 。
 róng huá zhī wèi luò  ,xiāng xià  zhī   。
 lìng fēng lóng chéng yún  ,qiú  fēi zhī suǒ zài 。
jiě pèi rǎng  jié yán  , lìng jiǎn xiū  wéi  。
fēn zǒng zǒng     , wěi huà  nán qiān 。
 guī   qióng shí  ,cháo zhuó   wěi pán 。
bǎo jué měi  jiāo ào  , kāng   yín yóu 。
suī xìn měi ér    ,lái wéi  ér gǎi qiú 。
lǎn xiāng guān     ,zhōu liú  tiān  nǎi xià 。
wàng yáo tái zhī yǎn jiǎn  ,jiàn yǒu sōng zhī   。
 lìng zhèn wèi méi  ,zhèn gào    hǎo 。
xióng jiū zhī míng shì  , yóu è  tiāo qiǎo 。
xīn yóu  ér    ,  shì ér   。
fèng huáng  shòu   ,kǒng gāo xīn zhī xiān  。
 yuǎn  ér  suǒ zhǐ  ,liáo  yóu  xiāo yáo 。
 shào kāng zhī wèi jiā  ,liú yǒu  zhī èr yáo 。
 ruò ér méi zhuō  ,kǒng dǎo yán zhī   。
shì hùn zhuó ér  xián  ,hǎo  měi ér chēng è 。
guī zhōng   suì yuǎn  ,zhé wáng yòu   。
怀huái zhèn qíng ér    , yān néng rěn ér   zhōng  ?
suǒ qióng máo  tíng 篿tuán  ,mìng líng fēn wèi  zhàn zhī 。
yuē :「liǎng měi     ,shú xìn xiū ér  zhī ?
 jiǔ zhōu zhī    , wéi shì  yǒu  ?」
yuē :「miǎn yuǎn shì ér     ,shú qiú měi ér shì  ?
 suǒ   fāng cǎo  ,ěr  怀huái    ?」
shì yōu mèi  xuàn yào  ,shú yún chá  zhī shàn è ?
mín hào    tóng  ,wéi  dǎng rén    !
  ài  yíng yào  ,wèi yōu lán    pèi 。
lǎn chá cǎo   yóu wèi   , chéng měi zhī néng dāng ?
 fèn rǎng  chōng   ,wèi shēn jiāo   fāng 。
 cóng líng fēn zhī  zhàn  ,xīn yóu  ér   。
 xián jiāng  jiàng  ,怀huái jiāo  ér yào zhī 。
bǎi shén   bèi jiàng  ,jiǔ  bīn  bìng yíng 。
huáng shàn shàn  yáng líng  ,gào     。
yuē :「miǎn shēng jiàng  shàng xià  ,qiú  yuē zhī suǒ tóng 。
tāng 、 yǎn ér qiú   ,zhì 、jiù yáo ér néng diào 。
gǒu zhōng qíng  hǎo xiū  ,yòu   yòng  xíng méi ?
shuō cāo zhù   yán  , dīng yòng ér   。
 wàng zhī  dāo  ,zāo zhōu wén ér   。
níng  zhī ōu   , huán wén  gāi  。
 nián suì zhī wèi yàn  ,shí  yóu  wèi yāng 。
kǒng  jué zhī xiān míng  ,使shǐ  bǎi cǎo wèi zhī  fāng 。」
 qióng pèi zhī yǎn jiǎn  ,zhòng ài rán ér  zhī 。
wéi  dǎng rén zhī  liàng  ,kǒng   ér zhé zhī 。
shí bīn fēn  biàn   ,yòu    yān liú ?
lán zhǐ biàn ér  fāng  ,quán huì huà ér wèi máo 。
   zhī fāng cǎo  ,jīn zhí wèi  xiāo ài  ?
  yǒu    , hǎo xiū zhī hài  !
  lán wèi  shì  ,qiāng  shí ér róng zhǎng 。
wěi jué měi  cóng   ,gǒu  liè  zhòng fāng 。
jiāo zhuān nìng  màn tāo  ,shā yòu  chōng  pèi wéi 。
 gàn jìn ér    ,yòu  fāng zhī néng zhī ?
 shí  zhī liú cóng  ,yòu shú néng  biàn huà ?
lǎn jiāo lán  ruò   ,yòu kuàng jiē chē  jiāng  ?
wéi  pèi zhī  guì  ,wěi jué měi ér   。
fāng fēi fēi ér nán kuī  ,fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。
 diào      ,liáo  yóu ér qiú  。
  shì zhī fāng zhuàng  ,zhōu liú guān  shàng xià 。
líng fēn  gào    zhàn  ,     jiāng xíng 。
zhé qióng zhī  wéi xiū  ,jīng qióng   wéi zhāng 。
wèi  jià fēi lóng  , yáo xiàng  wéi chē 。
  xīn zhī  tóng  ? jiāng yuǎn shì   shū 。
zhān  dào  kūn lún  , xiū yuǎn  zhōu liú 。
yáng yún  zhī àn ǎi  ,míng  luán zhī jiū jiū 。
cháo  rèn  tiān jīn  ,  zhì  西  。
fèng huáng   chéng   ,gāo áo xiáng zhī   。
  xíng  liú shā  ,zūn chì shuǐ ér róng  。
huī jiāo lóng 使shǐ liáng jīn  ,zhào 西 huáng 使shǐ shè  。
 xiū yuǎn  duō jiān  ,téng zhòng chē 使shǐ jìng dài 。
  zhōu  zuǒ zhuǎn  ,zhǐ 西 hǎi  wéi  。
tún  chē  qiān shèng  ,  dài ér bìng chí 。
jià  lóng zhī wǎn wǎn  ,zài yún  zhī wēi  。
 zhì ér  jié  ,shén gāo chí zhī miǎo miǎo 。
zòu 《jiǔ  》ér  《sháo 》 ,liáo jià   tōu  。
zhì shēng huáng zhī    , lín   jiù xiāng 。
  bēi   怀huái  ,quán   ér  xíng 。
luàn yuē :  zāi !
guó  rén   zhī  ,yòu  怀huái    !
    wèi měi zhèng  , jiāng cóng péng xián zhī suǒ  ! 
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

miǎn shuǐ 》

miǎn  liú shuǐ ,cháo zōng  hǎi 。
  fēi sǔn ,zài fēi zài zhǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
jiē  xiōng  ,bāng rén zhū yǒu 。
 kěn niàn luàn ,shuí    。
miǎn  liú shuǐ , liú shāng shāng 。
  fēi sǔn ,zài fēi zài yáng 。
niàn    ,zài  zài xíng 。
xīn zhī yōu  ,   wàng 。
  fēi sǔn ,  zhōng líng 。
mín zhī é yán ,níng  zhī chéng 。
 yǒu jìng  ,chán yán  xìng 。
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

shí yuè zhī jiāo 》

shí yuè zhī jiāo ,shuò yuè xīn mǎo 。 yǒu shí zhī , kǒng zhī chǒu 。 yuè ér wēi ,  ér wēi ;jīn  xià mín , kǒng zhī āi 。
 yuè gào xiōng , yòng  xíng 。 guó  zhèng , yòng  liáng 。 yuè ér shí , wéi  cháng ;  ér shí ,   zāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  zhèn diàn , níng  lìng 。bǎi chuān fèi téng ,shān zhǒng  bēng 。gāo àn wèi  ,shēn  wéi líng 。āi jīn zhī rén , cǎn  chéng ?
huáng  qīng shì ,fān wéi   。jiā  wéi zǎi ,zhòng yǔn shàn  。zōu zi nèi shǐ ,jué wéi   。 wéi shī shì ,  shān fāng chù 。
  huáng  , yuē  shí ? wéi  zuò ,   móu ?chè  qiáng  ,tián   lái 。yuē   qiāng ,  rán  。
huáng  kǒng shèng ,zuò dōu  xiàng 。 sān yǒu shì ,dǎn hóu duō cáng 。 yìn   lǎo , shǒu  wáng 。 yǒu chē  ,   xiàng 。
mǐn miǎn cóng shì , gǎn gào láo 。 zuì   ,chán kǒu xiāo xiāo 。xià mín zhī niè ,fěi jiàng  tiān 。zǔn  bèi zēng ,zhí jìng yóu rén 。
yōu yōu   , kǒng zhī mèi 。 fāng yǒu xiàn ,   yōu 。mín    ,   gǎn xiū 。tiān mìng  chè ,  gǎn xiào  yǒu   。
shōu  
13
[xiān qín ]
shī jīng 

  zhèng 》

hào hào hào tiān , jùn   。
jiàng sàng  jǐn ,zhǎn   guó 。
zhǎn kāi quán wén 
mín tiān  wēi ,    。
shě  yǒu zuì ,    。
ruò   zuì ,lún    。
zhōu zōng  miè , suǒ zhǐ  。
zhèng dài    , zhī   。
sān shì dài  , kěn   。
bāng jūn zhū hóu , kěn zhāo  。
shù yuē shì zāng , chū wèi è 。
  hào tiān , yán  xìn 。
  xíng mài ,  suǒ zhēn 。
fán bǎi jūn  , jìng ěr shēn 。
  xiāng wèi , wèi  tiān 。
róng chéng  退tuì , chéng  suí 。
céng  xiè  ,cǎn cǎn  cuì 。
fán bǎi jūn  , kěn yòng xùn 。
tīng yán   ,zèn yán  退tuì 。
āi zāi  néng yán ,fěi shé shì chū ,wéi gōng shì cuì 。
  néng yán ,qiǎo yán  liú , gōng chù xiū 。
wéi yuē  shì ,kǒng  qiě dài 。
yún   使shǐ , zuì  tiān  。
 yún  使shǐ ,yuàn  péng yǒu 。
wèi ěr qiān  wáng dōu ,yuē  wèi yǒu shì jiā 。
shǔ   xuè , yán   。
 ěr chū  ,shuí cóng zuò ěr shì 。
shōu  
14
[xiān qín ]
shī jīng 

yún hàn 》

zhuō  yún hàn ,zhāo huí  tiān 。wáng yuē :  !  jīn zhī rén ?tiān jiàng sāng luàn , jǐn jiàn zhēn 。 shén   , ài  shēng 。guī    ,níng   tīng ?
hàn   shén ,yùn lóng chóng chóng 。 tiǎn yīn  , jiāo  gōng 。shàng xià diàn  , shén  zōng 。hòu    ,shàng   lín 。hào  xià  ,níng dīng  gěng 。
zhǎn kāi quán wén 
hàn   shén ,   tuī 。jīng jīng   , tíng  léi 。zhōu   mín , yǒu jié  。hào tiān shàng  ,    。  xiāng wèi ?xiān   cuī 。
hàn   shén ,    。  yán yán ,yún   suǒ 。 mìng jìn zhǐ , zhān   。qún gōng xiān zhèng ,   zhù 。  xiān  , níng rěn  ?
hàn   shén ,  shān chuān 。hàn  wèi nüè , tán  fén 。 xīn dàn shǔ ,yōu xīn  xūn 。qún gōng xiān zhèng ,   wén 。hào tiān shàng  ,níng   dùn ?
hàn   shén ,mǐn miǎn wèi  。 níng diān   hàn ?cǎn  zhī   。 nián kǒng  ,fāng shè   。hào tiān shàng  ,    。jìng gōng míng shén ,  huǐ  。
hàn   shén ,sàn  yǒu  。 zāi shù zhèng ,jiù zāi zhǒng zǎi 。  shī shì ,shàn  zuǒ yòu 。 rén  zhōu 。  néng zhǐ ,zhān áng hào tiān ,yún    !
zhān áng hào tiān ,yǒu huì  xīng 。dài  jūn  ,zhāo jiǎ  yíng 。 mìng jìn zhǐ ,  ěr chéng 。 qiú wèi  。  shù zhèng 。zhān áng hào tiān , huì  níng ?
shōu  
15
[xiān qín ]
shī jīng 

zhān áng 》

zhān áng hào tiān ,   huì ?kǒng tián  níng ,jiàng    。
bāng  yǒu dìng ,shì mín  zhài 。máo zéi máo  , yǒu  jiè 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì   shōu , yǒu  chōu !
rén yǒu  tián , fǎn yǒu zhī 。rén yǒu mín rén ,  duó zhī 。
   zuì , fǎn shōu zhī 。  yǒu zuì ,  shuō zhī 。
zhé  chéng chéng ,zhé  qīng chéng 。 jué zhé  ,wèi xiāo wèi chī 。
 yǒu cháng shé ,wéi  zhī jiē !luàn fěi jiàng  tiān ,shēng   rén 。
fěi jiào fěi huì ,shí wéi   。
 rén zhì  ,zèn shǐ jìng bèi 。 yuē   ,  wéi  ?
 jiǎ sān bèi ,jūn  shì shí 。  gōng shì ,xiū  cán zhī 。
tiān    ? shén   ?shě ěr jiè  ,wéi    。
 diào  xiáng ,wēi   lèi 。rén zhī yún wáng ,bāng guó tiǎn cuì !
tiān zhī jiàng wǎng ,wéi  yōu  。rén zhī yún wáng ,xīn zhī yōu  。
tiān zhī jiàng wǎng ,wéi    。rén zhī yún wáng ,xīn zhī bēi  !
 fèi kǎn quán ,wéi  shēn  。xīn zhī yōu  ,níng  jīn  ?
   xiān ,   hòu 。miǎo miǎo hào tiān ,   gǒng 。
 tiǎn huáng  ,shì jiù ěr hòu 。
shōu  
16
[hàn ]
liǎng hàn yuè  

píng líng dōng 》

píng líng dōng ,sōng bǎi tóng , zhī  rén jié  gōng 。
jié  gōng ,zài gāo táng xià ,jiāo qián bǎi wàn liǎng zǒu  。
zhǎn kāi quán wén 
liǎng zǒu  , chéng nán , jiàn zhuī  xīn zhōng  。
xīn zhōng  ,xuè chū  ,guī gào  jiā mài huáng  。
shōu  
17
[hàn ]
liǎng hàn yuè  

shí  cóng jūn zhēng 》

shí  cóng jūn zhēng , shí shǐ  guī 。
dào féng xiāng  rén :jiā zhōng yǒu ā shuí ?
zhǎn kāi quán wén 
yáo kàn shì jūn jiā ,sōng bǎi zhǒng lěi lěi 。
 cóng gǒu dòu  ,zhì cóng liáng shàng fēi 。
zhōng tíng shēng   ,jǐng shàng shēng  kuí 。
chōng  chí zuò fàn ,cǎi kuí chí zuò gēng 。
gēng fàn  shí shú , zhī  ā shuí !
chū mén dōng xiàng kàn ,lèi luò zhān   。
shōu  
18
[hàn ]
liǎng hàn yuè  

zhàn chéng nán 》

zhàn chéng nán , guō běi ,   zàng   shí 。
wèi  wèi  :qiě wèi  háo !
zhǎn kāi quán wén 
  liàng  zàng , ròu ān néng  zi táo ?
shuǐ shēn   , wěi míng míng ;
xiāo  zhàn dòu  ,  pái huái míng 。
liáng zhù shì ,  nán ?  běi ?
 shǔ  huò jūn  shí ?yuàn wèi zhōng chén ān   ?
 zi liáng chén ,liáng chén chéng   :
cháo xíng chū gōng ,   guī !
shōu  
19
[wèi jìn ]
cáo cāo 

hāo  xíng 》

guān dōng yǒu  shì ,xīng bīng tǎo qún xiōng 。
chū  huì méng jīn ,nǎi xīn zài xián yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn     ,chóu chú ér yàn háng 。
shì  使shǐ rén zhēng , hái  xiāng qiāng 。
huái nán  chēng hào ,   běi fāng 。
kǎi jiǎ shēng  shī ,wàn xìng   wáng 。
bái     ,qiān    míng 。
shēng mín bǎi   ,niàn zhī duàn rén cháng 。
shōu  
20
[táng ]
  

bié fáng tài wèi  》

 xiāng  xíng  ,zhù  bié  fén 。
jìn lèi  gān  , kōng yǒu duàn yún 。
zhǎn kāi quán wén 
duì  péi xiè  , jiàn   jūn 。
wéi jiàn lín huā luò ,yīng  sòng  wén 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽