yǒu qíng shī (129shǒu )

1
[táng ]
 bái 

zèng wāng lún 》

 bái chéng zhōu jiāng  xíng , wén àn shàng   shēng 。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ ,  wāng lún sòng  qíng 。
2
[táng ]
wáng wéi 

shān zhōng sòng bié 》

shān zhōng xiāng sòng  ,  yǎn chái fēi 。
chūn cǎo míng nián 绿 ,wáng sūn guī  guī 。
3
[táng ]
 bái 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng 》

 rén 西  huáng  lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
 fān yuǎn yǐng  kōng jǐn ,wéi jiàn cháng jiāng tiān  liú 。
4
[sòng ]
yáng wàn  

xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng 》

 jìng 西  liù yuè zhōng ,fēng guāng    shí tóng 。
jiē tiān lián   qióng  ,yìng   huā bié yàng hóng 。
5
[táng ]
wáng wéi 

sòng yuán èr 使shǐ ān 西 (wèi chéng  )》

wèi chéng zhāo   qīng chén , shè qīng qīng liǔ  xīn 。
quàn jūn gèng jǐn  bēi jiǔ ,西 chū yáng guān   rén 。
6
[táng ]
wáng chāng líng 

sòng guō  cāng 》

yìng mén huái shuǐ 绿 ,liú  zhǔ rén xīn 。míng yuè suí liáng chuán ,chūn cháo   shēn 。
7
[táng ]
mèng hào rán 

sòng zhū   qín 》

yóu rén  líng  ,bǎo jiàn zhí qiān jīn 。
fēn shǒu tuō xiāng zèng ,píng shēng  piàn xīn 。
8
[táng ]
wáng wéi 

sòng bié 》

xià  yǐn jūn jiǔ ,wèn jūn  suǒ zhī 。
jūn yán    ,guī  nán shān chuí 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn    wèn ,bái yún  jìn shí 。
shōu  
9
[táng ]
wáng chāng líng 

 róng lóu sòng xīn jiàn 》

hán  lián jiāng    ,píng míng sòng  chǔ shān  。
luò yáng qīn yǒu  xiāng wèn , piàn bīng xīn zài   。
10
[táng ]
wáng  

sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》

chéng què  sān qín ,fēng yān wàng  jīn 。
 jūn  bié  ,tóng shì huàn yóu rén 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi nèi cún zhī  ,tiān  ruò  lín 。
 wéi zài   ,ér  gòng zhān jīn 。
shōu  
11
[táng ]
  

sòng wèi wàn zhī jīng 》

cháo wén yóu  chàng   ,zuó  wēi shuāng chū   。
鸿hóng yàn  kān chóu  tīng ,yún shān kuàng shì  zhōng guò 。
zhǎn kāi quán wén 
guān chéng shù  cuī hán jìn , yuàn zhēn shēng xiàng wǎn duō 。
 jiàn cháng ān xíng  chù ,kōng lìng suì yuè  cuō tuó 。
shōu  
12
[táng ]
 bái 

sòng yǒu rén  shǔ 》

jiàn shuō cán cóng  ,    xíng 。
shān cóng rén miàn  ,yún bàng  tóu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
fāng shù lóng qín zhàn ,chūn liú rào shǔ chéng 。
shēng chén yīng  dìng ,  wèn jūn píng 。
shōu  
13
[táng ]
liú zhǎng qīng 

 jiàn bié shù  huáng  shì  xiāng 访fǎng 》

huāng cūn dài fǎn zhào ,luò  luàn fēn fēn 。
   xíng  ,hán shān  jiàn jūn 。
zhǎn kāi quán wén 
 qiáo jīng  duàn ,jiàn shuǐ xiàng tián fēn 。
 wéi lián tóng bìng , rén dào bái yún 。
shōu  
14
[sòng ]
huáng tíng jiān 

 huáng   》

  běi hǎi jūn nán hǎi , yàn chuán shū xiè  néng 。
táo  chūn fēng  bēi jiǔ ,jiāng    shí nián dēng 。
zhǎn kāi quán wén 
chí jiā dàn yǒu    ,zhì bìng   sān zhé gōng 。
xiǎng jiàn  shū tóu  bái ,  yuán  zhàng  téng 。
shōu  
15
[táng ]
bái   

tóng shí  zuì  yuán jiǔ 》

huā shí tóng zuì  chūn chóu ,zuì zhé huā zhī dāng jiǔ chóu 。
   rén tiān   , chéng jīn  dào liáng zhōu 。
16
[táng ]
wáng wéi 

sòng   qián luò  huán xiāng 》

shèng dài  yǐn zhě ,yīng líng jǐn lái guī 。
suì lìng dōng shān  ,   cǎi wēi 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhì jīn mén yuǎn ,shú yún  dào fēi ?
jiāng huái  hán shí ,jīng luò fèng chūn  。
zhì jiǔ lín zhǎng dào ,tóng xīn   wéi 。
háng dāng  guì zhào ,wèi   jīng fēi 。
yuǎn shù dài xíng  , chéng dāng luò huī 。
 móu shì  yòng , wèi zhī yīn  。
shōu  
17
[nán běi cháo ]
 kǎi 

zèng fàn  》

zhé huā féng 驿 使shǐ ,  lǒng tóu rén 。
jiāng   suǒ yǒu ,liáo   zhī chūn 。
18
[qīng ]
 zhēn guān 

jīn   ·  píng ān fǒu 》

  píng ān fǒu ?便biàn guī lái ,píng shēng wàn shì , kān huí shǒu !xíng  yōu yōu shuí 
wèi jiè , lǎo jiā pín zi yòu 。   ,cóng qián bēi jiǔ ,chī mèi  rén zuò jiàn 
zhǎn kāi quán wén 
guàn ,zǒng shū  ,  fān yún shǒu ,bīng  xuě ,zhōu xuán jiǔ 。lèi hén   niú 
 tòu ,shù tiān  , rán  ròu , jiā néng gòu ? shì hóng yán duō mìng  ,
gèng   jīn hái yǒu ,zhǐ jué sāi , hán nán shòu ,廿niàn zài bāo  chéng  nuò ,pàn 
 tóu  jiǎo zhōng jiě jiù 。zhì  zhá ,zhǐ 怀huái xiù 。
shōu  
19
[qīng ]
 lán xìng  

jīn    zèng liáng fén 》

  kuáng shēng ěr 
ǒu rán jiān 、 chén jīng guó ,  mén  
zhǎn kāi quán wén 
yǒu jiǔ wéi jiāo zhào zhōu  ,shuí huì chéng shēng   
 xìn dào 、suì chéng zhī  
qīng yǎn gāo   wèi lǎo 
xiàng zūn qián 、shì jǐn yīng xióng lèi 
jūn  jiàn ,yuè  shuǐ 
gòng jūn    chén zuì 
qiě yóu  、é méi yáo zhuó , jīn tóng  
shēn shì yōu yōu   wèn ,lěng xiào zhì zhī ér  
xún   、cóng tóu fān huǐ 
  xīn  qiān jié zài 
hòu shēn yuán 、kǒng jié  shēng  
rán nuò zhòng ,jūn   
shōu  
20
[xiān qín ]
shī jīng 

bái  》

jiǎo jiǎo bái  ,shí  chǎng miáo 。
zhí zhī wéi zhī , yǒng jīn zhāo 。
zhǎn kāi quán wén 
suǒ wèi  rén , yān xiāo yáo 。
jiǎo jiǎo bái  ,shí  chǎng huò 。
zhí zhī wéi zhī , yǒng jīn  。
suǒ wèi  rén , yān jiā  。
jiǎo jiǎo bái  ,bēn rán lái  。
ěr gōng ěr hóu ,    。
shèn ěr yōu yóu ,miǎn ěr dùn  。
jiǎo jiǎo bái  ,zài  kōng  。
shēng chú  shù , rén   。
 jīn  ěr yīn ,ér yǒu xiá xīn 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽