1
[sòng ]
 qīng zhào 

yǒng   ·luò  róng jīn 》

luò  róng jīn , yún   ,rén zài  chǔ 。rǎn liǔ yān nóng ,chuī méi  yuàn ,chūn  zhī   。yuán xiāo jiā jié ,róng  tiān  ,    fēng  。lái xiāng zhào 、xiāng chē bǎo  ,xiè  jiǔ péng shī  。

zhōng zhōu shèng  ,guī mén duō xiá , de piān zhòng sān  。 cuì guān ér ,niǎn jīn xuě liǔ , dài zhēng  chǔ 。 jīn qiáo cuì ,fēng huán shuāng bìn , jiàn  jiān chū  。  xiàng 、lián ér  xià ,tīng rén xiào  。
2
[táng ]
 shāng yǐn 

zhēng yuè shí  wén jīng yǒu dēng hèn   guān 》

yuè  dēng shān mǎn   ,xiāng chē bǎo gài ài tōng  。
shēn xián   zhōng xīng shèng ,xiū zhú xiāng rén sài   。
3
[táng ]
 wèi dào 

zhēng yuè shí   》

huǒ shù yín huā  ,xīng qiáo tiě suǒ kāi 。
àn chén suí   ,míng yuè zhú rén lái 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu  jiē nóng  ,xíng  jìng luò méi 。
jīn    jīn , lòu  xiāng cuī 。
shōu  
4
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

jiě  huā ·fēng xiāo jiàng  》

fēng xiāo jiàng  ,  hóng lián ,dēng shì guāng xiāng shè 。
guì huá liú  ,xiān yún sàn 、gěng gěng  é  xià 。
zhǎn kāi quán wén 
 shang dàn  ,kàn chǔ  xiān yāo   。
xiāo  xuān ,rén yǐng cēn  ,mǎn  piāo xiāng shè 。
yīn niàn  chéng fàng  ,wàng qiān mén  huà , xiào yóu  。
diàn chē luó  ,xiāng féng chù 、 yǒu àn chén suì  。
nián guāng shì  ,wéi zhī jiàn jiù qíng shuāi xiè 。
qīng lòu  ,fēi gài guī lái ,cóng  xiū   。 
shōu  
5
[sòng ]
xīn   

qīng  àn ·yuán  》

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,
gèng chuī luò ,xīng   。
zhǎn kāi quán wén 
bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。
fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,
   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,
xiào  yíng yíng àn xiāng  。
zhòng  xún  qiān bǎi  ,
 rán huí shǒu , rén què zài ,
dēng huǒ lán shān chù 。
shōu  
6
[sòng ]
zhào dǐng 

zhè  tiān  jiàn kāng shàng yuán zuò 》

   zhī suì   ,
 jīng chūn dào xiǎo táo zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
tiān  hǎi jiǎo bēi liáng  ,
  dàng nián quán shèng shí 。
huā nòng yǐng ,yuè liú huī ,
shuǐ jīng gōng 殿diàn  yún fēi 。
fēn míng  jiào huá  mèng ,
huí shǒu dōng fēng lèi mǎn  。
shōu  
7
[táng ]
 zhào lín 

shí   guān dēng 》

jǐn  kāi fāng yàn ,lán gāng yàn zǎo nián 。
 cǎi yáo fēn  ,fán guāng yuǎn zhuì tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
jiē hàn  míng shà , lóu shì yuè xuán 。
bié yǒu qiān jīn xiào ,lái yìng jiǔ zhī qián 。
shōu  
8
[táng ]
cuī  

shàng yuán  liù shǒu ( zuò  yóu shī )》

 lòu yín  qiě  cuī ,tiě guān jīn suǒ chè míng kāi 。
shuí jiā jiàn yuè néng xián zuò , chǔ wén dēng  kàn lái 。
zhǎn kāi quán wén 
shén dēng  huǒ bǎi lún zhāng , xiàng  xíng  bǎo zhuāng 。
yǐng   wén jīn kǒu shuō ,kōng zhōng shì sàn  háo guāng 。
jīn nián chūn  shèng cháng nián ,  fēng guāng zuì  lián 。
zhī què lóu qián xīn yuè mǎn ,fèng huáng tái shàng bǎo dēng rán 。
jīn  yín ān kòng  liú , lún zhū xiǎn jià qīng niú 。
cān diàn shǐ sàn dōng chéng  ,shū  hái lái nán  tóu 。
gōng  wáng sūn   jiāo , lùn xiāng shí  xiāng yāo 。
zuì lián cháng xiù fēng qián ruò ,gèng shǎng xīn xián àn  diào 。
xīng  hàn zhuǎn yuè jiāng wēi ,  yān piāo dēng jiàn  。
yóu   bàng   chù ,chóu chú xiāng   néng guī 。
shōu  
9
[sòng ]
 shì 

dié liàn huā • zhōu shàng yuán 》

dēng huǒ qián táng sān   。
míng yuè  shuāng ,zhào jiàn rén  huà 。
zhǎn kāi quán wén 
zhàng  chuī shēng xiāng  shè 。
gèng   diǎn chén suí  。
  shān chéng rén lǎo  。
  chuī xiāo ,zhà  nóng sāng shè 。
huǒ lěng dēng  shuāng  xià 。
hūn hūn xuě  yún chuí  。
shōu  
10
[sòng ]
 zhù 

 yuè rén /cháo tiān  》

  dōng fēng fàng  shí 。 lián nóng  bàn rén guī 。 gēng zhōng dòng shēng  sàn ,shí  yuè míng dēng huǒ  。
xiāng rǎn rǎn ,mèng   。tiān  hán jǐn jiǎn chūn  。fèng huáng chéng què zhī  chǔ ,liáo luò xīng   yàn fēi 。
11
[sòng ]
máo pāng 

 suō xíng  yuán  》

 xuě xún chūn ,shāo dēng  zhòu 。àn xiāng yuàn luò méi kāi hòu 。 duān    zhē chūn ,tiān jiào yuè shàng guān qiáo liǔ 。
huā shì  chén ,zhū mén  xiù 。jiāo yún ruì  lóng xīng dǒu 。chén xiāng huǒ lěng xiǎo zhuāng cán ,bàn qīn qīng mèng nóng  jiǔ 。
12
[sòng ]
máo pāng 

lín jiāng xiān   chéng yuán  》

wén dào cháng ān dēng  hǎo ,diāo lún bǎo   yún 。péng lái qīng qiǎn duì  léng 。 huáng kāi  luò ,yín jiè shī huáng hūn 。shuí jiàn jiāng nán qiáo cuì  ,duān yōu lǎn  fāng chén 。xiǎo píng fēng pàn lěng xiāng níng 。jiǔ nóng chūn  mèng ,chuāng  yuè xún rén 。
13
[sòng ]
zhū dūn  

hǎo shì jìn ·chūn    chén 》

chūn    chén ,lóu wài liǔ  huáng 湿shī 。fēng yuē xiù lián xié  ,tòu chuāng shā hán  。měi rén yōng jiǎn shàng yuán dēng ,dàn lèi  yáo  。què shàng   xiāng huǒ ,wèn liáo dōng xiāo  。
14
[sòng ]
 chí zhèng 

rén yuè yuán lìng /rén yuè yuán 》

xiǎo táo zhī shàng chūn fēng zǎo ,chū shì báo luó  。nián nián  shì ,huá dēng jìng chù ,rén yuè yuán shí 。jìn jiē xiāo  ,hán qīng  yǒng ,qiàn shǒu zhòng xié 。gēng lán rén sàn ,qiān mén xiào  ,shēng zài lián wéi 。
15
[sòng ]
liú  zhuāng 

shēng zhā   yuán   chén jìng sǒu 》

fán dēng duó  huá 。  qīn míng  。  jiù shí tóng ,qíng wèi zhōng nián bié 。qiǎn huà jìng zhōng méi ,shēn bài lóu 西 yuè 。rén sàn shì shēng shōu ,jiàn  chóu shí jié 。
16
[sòng ]
 wén yīng 

zhú yǐng yáo hóng · dàn shān 姿 》

 dàn shān 姿 , hán chóu qìn  méi qiǎn 。zhàng  nán  rùn qīng  ,dēng huǒ shēn shēn yuàn 。  shēng  jiàn nuǎn 。cǎi  fān 、 nán  biàn 。 yóu   ,  chén shēng ,xíng qún hóng jiàn 。yín zhú lóng shā ,cuì píng  zhào cán méi yuàn 。 zhuāng qīng  湿shī chūn fēng , dài  hén kàn 。chǔ mèng liú qíng wèi sàn 。 é chóu 、tiān shēn xìn yuǎn 。xiǎo chuāng  zhěn ,jiǔ kùn xiāng cán ,chūn yīn lián juǎn 。
17
[sòng ]
liú chén wēng 

bǎo dǐng xiàn  chūn yuè 》

hóng zhuāng chūn  。 yuè yǐng 、竿gān  穿chuān shì 。wàng  jìn 、lóu tái   ,  xiāng chén lián   。xiāo shēng duàn 、yuē cǎi luán guī  ,wèi  jīn  ā zuì 。shén niǎn  、xuān tián qiě zhǐ 。tīng  niàn    。 lǎo yóu  xuān  shì 。bào tóng xiān 、qīng lèi  shuǐ 。hái zhuǎn pàn 、shā  duō  。huàng yàng míng guāng lián   。lián yǐng dòng 、sàn hóng guāng chéng  。yuè jìn  táo shí  。kàn wǎng lái 、shén xiān cái  。kěn  líng huā  suì 。cháng duàn zhú  ér tóng ,kōng jiàn shuō 、sān qiān  zhǐ 。děng duō shí chūn  guī lái ,dào chūn shí  shuì 。yòu shuō xiàng 、dēng qián yōng  。àn  jiāo zhū zhuì 。便biàn dāng  、qīn jiàn  cháng ,tiān shàng rén jiān mèng  。
18
[sòng ]
liú chén wēng 

yǒng   · yuè chū qíng 》

zhé   kān 。suì   shēng ,yòu tuō zhī  ān   。suī  qíng   ,ér bēi  guò zhī 。
 yuè chū qíng ,dài yún yuǎn dàn ,chūn shì shuí zhǔ 。jìn yuàn jiāo hán ,  juàn nuǎn ,qián     。xiāng chén àn  ,huá dēng míng zhòu ,zhǎng shì lǎn xié shǒu  。shéi zhī dào ,duàn yān jìn  ,mǎn chéng shì chóu fēng  。
zhǎn kāi quán wén 
xuān  jiù  ,lín ān nán  ,fāng jǐng yóu    。xiāng zhì liú  ,fēng bìn sān  ,néng   zuì  。jiāng    , zhōu jīn  ,  yòu shéi zhī fǒu 。kōng xiāng duì ,cán hóng  mèi ,mǎn cūn shè  。
shōu  
19
[sòng ]
zhōu  

xiù luán fèng huā fàn /huā fàn   shuǐ xiān 》

chǔ jiāng méi ,xiāng é zhà jiàn , yán  qīng lèi 。dàn rán chūn  。kōng   dōng fēng ,fāng  shuí  。líng   lěng qiū   。xiāng yún suí   。mán  de ,hàn gōng xiān zhǎng ,tíng tíng míng yuè  。bīng xián xiě yuàn gèng duō qíng ,sāo rén hèn ,wǎng  fāng lán yōu zhǐ 。chūn  yuǎn ,shuí tàn shǎng 、guó xiāng fēng wèi 。xiāng jiāng gòng 、suì hán bàn  。xiǎo chuāng jìng 、chén yān xūn cuì mèi 。yōu mèng jué ,juān juān qīng  , zhī dēng yǐng  。
20
[sòng ]
wāng yuán liàng 

chuán yán    qián táng yuán  》

 piàn fēng liú ,jīn   shuí tóng  。yuè tái huā guǎn ,kǎi chén āi   。háo huá dàng jǐn ,zhǐ yǒu qīng shān  luò 。qián táng  jiù ,cháo shēng cháo luò 。
wàn diǎn dēng guāng ,xiū zhào  diàn   。 méi xiāo shòu ,hèn dōng huáng mìng  。zhāo jūn lèi liú ,shǒu niǎn   xián suǒ 。 chóu liáo  ,huà lóu āi jiǎo 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽