1
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

gǎn  》

lán  chūn wēi ruí ,guì huá qiū jiǎo jié 。
xīn xīn  shēng  , ěr wèi jiā jié 。
zhǎn kāi quán wén 
shéi zhī lín  zhě ,wén fēng zuò xiāng yuè 。
cǎo  yǒu běn xīn , qiú měi rén zhé !
shōu  
2
[xiān qín ]
shī jīng 

shuò shǔ 》

shuò shǔ shuò shǔ , shí  shǔ !sān suì guàn  ,  kěn  。
shì jiāng   ,shì    。    ,yuán   suǒ ?
zhǎn kāi quán wén 
shuò shǔ shuò shǔ , shí  mài !sān suì guàn  ,  kěn  。
shì jiāng   ,shì   guó 。 guó  guó ,yuán   zhí ?
shuò shǔ shuò shǔ , shí  miáo !sān suì guàn  ,  kěn láo 。
shì jiāng   ,shì   jiāo 。 jiāo  jiāo ,shuí zhī yǒng hào ?
shōu  
3
[xiān qín ]
shī jīng 

  》

    ?fěi    。    ?fěi méi   。

    ,   yuǎn 。 gòu zhī  ,biān dòu yǒu jiàn 。
4
[xiān qín ]
shī jīng 

jiǎo gōng 》

xīng xīng jiǎo gōng ,piān  fǎn  。xiōng  hūn yīn ,  yuǎn  。
ěr zhī yuǎn  ,mín  rán  。ěr zhī jiào  ,mín  xiào  。
zhǎn kāi quán wén 
 lìng xiōng  ,chuò chuò yǒu  。 lìng xiōng  ,jiāo xiāng wèi  。
mín zhī  liáng ,xiāng yuàn  fāng 。shòu jué  ràng ,zhì    wáng 。
lǎo  fǎn wèi  ,   hòu 。 shí   , zhuó kǒng  。
 jiāo náo shēng  ,    。jūn  yǒu huī yóu ,xiǎo rén  shǔ 。
 xuě biāo biāo ,jiàn xiàn yuē xiāo 。 kěn xià  ,shì  lóu jiāo 。
 xuě   ,jiàn xiàn yuē liú 。 mán  máo , shì yòng yōu 。
shōu  
5
[wèi jìn ]
cáo cāo 

duǎn  xíng 》

duì jiǔ dāng  ,rén shēng   !  zhāo  ,   duō 。
kǎi dāng  kāng ,yōu  nán wàng 。  jiě yōu ?wéi yǒu  kāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。dàn wèi jūn  ,chén yín zhì jīn 。
yōu yōu 鹿 míng ,shí  zhī píng 。 yǒu jiā bīn ,  chuī shēng 。
míng míng  yuè , shí  duō ?yōu cóng zhōng lái ,  duàn jué 。
yuè   qiān ,wǎng yòng xiāng cún 。 kuò tán yàn ,xīn niàn jiù ēn 。
yuè míng xīng  , què nán fēi 。rào shù sān  , zhī   ?
shān  yàn gāo ,hǎi  yàn shēn 。zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn 。
shōu  
6
[táng ]
 shì nán 

chán 》

chuí ruí yǐn qīng  ,liú xiǎng chū shū tóng 。
 gāo shēng  yuǎn ,fēi shì  qiū fēng 。
7
[yuán ]
wáng zhé 

dǎo liàn  ·yuán   》

yuán   ,chéng diān shǎ 。nán qín nán zhuō zěn shēng shě 。 *, *。huì dāo kāi , xià shā 。jiào jūn rèn de gēn yuán  。 *, *。
8
[nán běi cháo ]
xiè líng yùn 

dēng yǒng jiā 绿 zhàng shān shī 》

guǒ liáng zhàng qīng  。
怀huái chí shàng yōu shì 。
zhǎn kāi quán wén 
xíng yuán jìng zhuǎn yuǎn 。
  qíng wèi  。
dàn liàn jié hán 姿 。
tuán luán rùn shuāng zhì 。
jiàn wěi shuǐ   。
lín jiǒng yán   。
juàn 西 wèi chū yuè 。
 dōng  luò  。
jiàn  yǎn hūn shǔ 。
  jiē zhōu  。
 shàng guì  shì 。
 èr měi zhēn  。
yōu rén cháng tǎn  。
gāo shàng miǎo nán  。
 ā jìng  duān 。
   bào  。
tián    jiāo 。
shàn xìng   chū 。
shōu  
9
[qīng ]
 lán xìng  

wàng jiāng nán  yǒng xián yuè 》

chū  yuè ,bàn jìng shàng qīng xiāo 。xié  huà lán jiāo   ,àn  méi yǐng guò hóng qiáo ,qún dài běi fēng piāo 。
10
[míng ]
yáng  

  mán ·shuǐ jīng lián wài juān juān yuè 》

shuǐ jīng lián wài juān juān yuè , huā zhī shàng céng céng xuě 。
huā yuè liǎng  hu , chuāng kàn   。
zhǎn kāi quán wén 
yuè huá jīn  hēi ,quán jiàn  huā bái 。
huā  xiào héng é ,ràng  chūn  duō 。
shōu  
11
[sòng ]
yáng wàn  

xiǎo xíng wàng yún shān 》

 tiān  xiǎo wèi míng jiān ,mǎn   fēng zǒng  guān 。
què yǒu  fēng  rán zhǎng ,fāng zhī  dòng shì zhēn shān 。
12
[yuán ]
qián wéi shàn 

 bái  wèi chén shī   》

xūn   chéng sàn shì chū ,qīng tóng xīn jiàn èr máo chū 。
zhōng láng xìng dòng qiū fēng  ,tài  shī chéng zhuàng suì  。
zhǎn kāi quán wén 
jiǎo jiǎo   shí   ,xīng xīng nán rǎn màn qiān shū 。
děng xián    qíng  , yǒu wàng yōu mǎn jià shū 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽