1
[nán běi cháo ]
běi cháo mín  

chì   》

chì  chuān ,yīn shān xià 。
tiān shì qióng  ,lóng gài   。
zhǎn kāi quán wén 
tiān cāng cāng , máng máng ,
fēng chuī cǎo  jiàn niú yáng 。
shōu  
2
[táng ]
 bái 

 zhōng xíng 》

lán líng měi jiǔ  jīn xiāng , wǎn shèng lái   guāng 。
dàn 使shǐ zhǔ rén néng zuì  , zhī  chǔ shì  xiāng 。
3
[táng ]
wáng wéi 

使shǐ zhì sāi shàng 》

dān chē  wèn biān ,shǔ guó guò  yán 。
zhēng péng chū hàn sāi ,guī yàn   tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
   yān zhí ,cháng  luò  yuán 。
xiāo guān féng hòu  ,  zài yàn rán 。
shōu  
4
[wèi jìn ]
cáo zhí 

 tián huáng què xíng 》

gāo shù duō bēi fēng ,hǎi shuǐ yáng   。
 jiàn  zài zhǎng ,jié yǒu   duō ?
zhǎn kāi quán wén 
 jiàn  jiān què ,jiàn yào  tóu luó 。
luó jiā  què  ,shào nián jiàn què bēi 。
 jiàn shāo luó wǎng ,huáng què  fēi fēi 。
fēi fēi  cāng tiān ,lái xià xiè shào nián 。
shōu  
5
[nán běi cháo ]
nán běi  míng 

 lán  》

     , lán dàng  zhī 。
 wén  zhù shēng ,wéi wén  tàn  。
zhǎn kāi quán wén 
wèn   suǒ  ,wèn   suǒ  。
   suǒ  ,   suǒ  。
zuó  jiàn jūn tiē , hán  diǎn bīng ,
jūn shū shí èr juǎn ,juàn juàn yǒu  míng 。
ā    ér , lán  zhǎng xiōng ,
yuàn wèi shì ān  ,cóng    zhēng 。
dōng shì mǎi jùn  ,西 shì mǎi ān jiān ,
nán shì mǎi pèi tóu ,běi shì mǎi zhǎng biān 。
dàn   niáng  , 宿 huáng  biān 。
 wén  niáng huàn  shēng ,dàn wén huáng  liú shuǐ míng jiàn jiàn 。
dàn  huáng   , zhì hēi shān tóu 。
 wén  niáng huàn  shēng ,dàn wén yān shān   míng jiū jiū 。
wàn   róng  ,guān shān  ruò fēi 。
shuò  chuán jīn tuò ,hán guāng zhào tiě  。
jiāng jūn bǎi zhàn  ,zhuàng shì shí nián guī 。
guī lái jiàn tiān  ,tiān  zuò míng táng 。
 xūn shí èr zhuǎn ,shǎng  bǎi qiān qiáng 。
 hán wèn suǒ  , lán  yòng shàng shū láng ,
yuàn chí qiān   ,sòng ér hái  xiāng 。
 niáng wén  lái ,chū guō xiāng  jiāng 。
ā  wén mèi lái ,dàng   hóng zhuāng 。
xiǎo  wén  lái , dāo huò huò xiàng zhū yáng 。
kāi  dōng  mén ,zuò  西  chuáng 。
tuō  zhàn shí páo ,zhe  jiù shí shang 。
dāng chuāng  yún bìn ,duì jìng tiē huā huáng 。
chū mén kàn huǒ bàn ,huǒ bàn jiē jīng máng 。
tóng háng shí èr nián , zhī  lán shì  láng 。
xióng  jiǎo  shuò ,  yǎn   。
shuāng  bàng  zǒu ,ān néng biàn  shì xióng  。
shōu  
6
[táng ]
 bái 

zèng mèng hào rán 》

 ài mèng   ,fēng liú tiān xià wén 。
hóng yán  xuān miǎn ,bái shǒu  sōng yún 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì yuè pín zhōng shèng , huā  shì jūn 。
gāo shān ān  yǎng ,   qīng fēn 。
shōu  
7
[xiān qín ]
shī jīng 

cǎi shū 》

cǎi shū cǎi shū ,kuāng zhī  zhī 。jūn  lái zhāo ,   zhī ?
suī   zhī ? chē chéng  。yòu   zhī ?xuán gǔn   。
 fèi kǎn quán ,yán cǎi  qín 。jūn  lái zhāo ,yán guān   。
    ,luán shēng huì huì 。zài cān zài  ,jūn  suǒ jiè 。
zhǎn kāi quán wén 
chì fèi zài  ,xié  zài xià 。 jiāo fěi shū ,tiān  suǒ  。
 zhǐ jūn  ,tiān  mìng zhī 。 zhǐ jūn  ,  shēn zhī 。
wéi zhà zhī zhī ,  péng péng 。 zhǐ jūn  ,殿diàn tiān  zhī bāng 。
 zhǐ jūn  ,wàn  yōu tóng 。píng píng zuǒ yòu , shì  cóng 。
fàn fàn yáng zhōu ,  wéi zhī 。 zhǐ jūn  ,tiān  kuí zhī 。
 zhǐ jūn  ,   zhī 。yōu zāi yóu zāi , shì   。
shōu  
8
[xiān qín ]
shī jīng 

cháng  》

  míng míng 。wáng mìng qīng shì ,nán zhòng   , shī huáng  。
zhěng  liù shī , xiū  róng 。 jìng  jiè ,huì  nán guó 。
wáng wèi yǐn shì ,mìng chéng  xiū  ,zuǒ yòu chén xíng 。jiè  shī  ,
  huái  ,shěng    。 liú  chǔ ,sān shì jiù  。
zhǎn kāi quán wén 
    ,yǒu yán tiān  。wáng shū bǎo zuò ,fěi shào fěi yóu 。
 fāng  sāo ,zhèn jīng  fāng 。 léi  tíng , fāng zhèn jīng 。
wáng fèn jué  , zhèn   。jìn jué  chén ,hǎn  xiāo  。
 dūn huái fén ,réng zhí chǒu  。jié  huái  ,wáng shī zhī suǒ 。
wáng  chǎn 々, fēi  hàn 。 jiāng  hàn , shān zhī bāo 。
 chuān zhī liú ,mián mián   。    ,zhuó zhēng  guó 。
wáng yóu yǔn sāi , fāng  lái 。 fāng  tóng ,tiān  zhī gōng 。
 fāng  píng , fāng lái tíng 。 fāng  huí ,wáng yuē hái guī 。
shōu  
9
[xiān qín ]
shī jīng 

 shū  tián 》

shū  tián ,chéng chéng  。zhí pèi   ,liǎng cān   。
shū zài sǒu ,huǒ liè   。tǎn  bào  ,xiàn  gōng suǒ 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng shū  niǔ ,jiè  shāng  。
shū  tián ,chéng chéng huáng 。liǎng  shàng xiāng ,liǎng cān yàn háng 。
shū zài sǒu ,huǒ liè  yáng 。shū shàn shè  ,yòu liáng   。
 qìng kòng  , zòng sòng  。
shū  tián ,chéng chéng bǎo 。liǎng   shǒu ,liǎng cān  shǒu 。
shū zài sǒu ,huǒ liè   。shū  màn  ,shū  hǎn  ,
 shì bīng  , chàng gōng  。
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

fén   》

 fén   ,yán cǎi   。  zhī  ,měi   。
měi   ,shū   gōng  。
zhǎn kāi quán wén 
 fén  fāng ,yán cǎi  sāng 。  zhī  ,měi  yīng 。
měi  yīng ,shū   gōng xíng 。
 fén   ,yán cǎi   [1]。  zhī  ,měi   。
měi   ,shū   gōng  。
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

hàn  》

zhān  hàn  ,zhēn    。kǎi  jūn  ,gàn    。
   zàn ,huáng liú zài zhōng 。kǎi  jūn  ,  yōu jiàng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuān fēi  tiān , yuè  yuān 。kǎi  jūn  ,xiá  zuò rén ?
qīng jiǔ  zài ,xīng   bèi 。 xiǎng   , jiè jǐng  。
  zhà  ,mín suǒ liáo  。kǎi  jūn  ,shén suǒ láo  。
   lěi ,shī  tiáo méi 。kǎi  jūn  ,qiú   huí 。
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

hái 》

zi zhī hái  ,zāo   náo [1]zhī jiān  。
bìng  cóng liǎng jiān  ,  wèi  xuān  。
zhǎn kāi quán wén 
zi zhī mào  ,zāo   náo zhī dào  。
bìng  cóng liǎng   ,  wèi  hǎo  。
zi zhī chāng  ,zāo   náo zhī yáng 。
bìng  cóng liǎng láng  ,  wèi  zāng  。
shōu  
13
[xiān qín ]
shī jīng 

huáng huáng zhě huá 》

huáng huáng zhě huá ,  yuán  ,shēn shēn zhēng  ,měi 怀huái   。
  wéi  ,liù pèi   ,zǎi chí zǎi  ,zhōu yuán  zōu 。
zhǎn kāi quán wén 
  wéi  ,liù pèi   ,zǎi chí zǎi  ,zhōu yuán  móu 。
  wéi luò ,liù pèi  ruò ,zǎi chí zǎi  ,zhōu yuán   。
  wéi yīn ,liù pèi  jūn ,zǎi chí zǎi  ,zhōu yuán  xún 。
shōu  
14
[xiān qín ]
shī jīng 

kǎi fēng 》

kǎi fēng  nán ,chuī   xīn 。 xīn yāo yāo , shì  láo 。
kǎi fēng  nán ,chuī   xīn 。 shì shèng shàn ,  lìng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
yuán yǒu hán quán ?zài jùn zhī xià 。yǒu zi  rén , shì láo  。
xiàn huàn [1]huáng niǎo ,zài hǎo  yīn 。yǒu zi  rén , wèi  xīn 。
shōu  
15
[xiān qín ]
shī jīng 

lín zhī zhǐ 》

lín zhī zhǐ ,zhèn zhèn gōng  , jiē lín  。
lín zhī dìng ,zhèn zhèn gōng xìng , jiē lín  。
zhǎn kāi quán wén 
lín zhī jiǎo ,zhèn zhèn gōng  , jiē lín  。
shōu  
16
[xiān qín ]
shī jīng 

liù yuè 》

liù yuè   ,róng chē  chì 。  kuí kuí ,zài shì cháng  。
xiǎn yǔn kǒng chì , shì yòng  。wáng  chū zhēng , kuāng wáng guó 。
    ,xián zhī wéi  。wéi  liù yuè , chéng   。
   chéng , sān shí  。wáng  chū zhēng , zuǒ tiān  。
zhǎn kāi quán wén 
  xiū 广guǎng ,  yǒu yóng 。báo  xiǎn yǔn , zòu  gōng 。
yǒu yán yǒu  ,gòng  zhī  。gòng  zhī  , dìng wáng guó 。
xiǎn yǔn fěi  ,zhěng  jiāo huò 。qīn gǎo  fāng ,zhì  jīng yáng 。
zhī wén niǎo zhāng ,bái pèi yāng yāng 。yuán róng shí chéng , xiān  xíng 。
róng chē  ān , zhì  xuān 。    ,  qiě xián 。
báo  xiǎn yǔn ,zhì   yuán 。wén    ,wàn bāng wèi xiàn 。
  yàn  , duō shòu zhǐ 。lái guī  gǎo , xíng yǒng jiǔ 。
yǐn  zhū yǒu ,páo biē kuài  。hóu shuí zài  ?zhāng zhòng xiào yǒu 。
shōu  
17
[xiān qín ]
shī jīng 

 lìng 》

 lìng lìng , rén měi qiě rén 。
 zhòng huán , rén měi qiě quán 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhòng méi [1], rén měi qiě cāi [2]。
shōu  
18
[xiān qín ]
shī jīng 

  》

    ,yòu quē  qiāng 。zhōu gōng dōng zhēng , guó shì huáng 。āi  rén  , kǒng zhī jiāng 。
    ,yòu quē   。zhōu gōng dōng zhēng , guó shì é 。āi  rén  , kǒng zhī jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
    ,yòu quē  qiú 。zhōu gōng dōng zhēng , guó shì qiú 。āi  rén  , kǒng zhī xiū 。
shōu  
19
[xiān qín ]
shī jīng 

 ào 》

zhān   ào ,绿 zhú   。yǒu fěi jūn  , qiē  cuō , zuó   。  xiàn  ,  xuǎn  。yǒu fěi jūn  ,zhōng   xuān  。
zhān   ào ,绿 zhú qīng qīng 。yǒu fěi jūn  ,chōng ěr xiù yíng ,huì biàn  xīng 。  xiàn  ,  xuǎn  。yǒu fěi jūn  ,zhōng   xuān  。
zhǎn kāi quán wén 
zhān   ào ,绿 zhú   。yǒu fěi jūn  , jīn   , guī   。kuān  chuò  , zhòng jiào  。shàn  xuè  , wéi nüè  。
shōu  
20
[xiān qín ]
shī jīng 

shang shang zhě huá 》

shang shang zhě huá ,    。
 gòu zhī  , xīn xiě  。
zhǎn kāi quán wén 
 xīn xiě  ,shì  yǒu  chù  。
shang shang zhě huá ,yún  huáng  。
 gòu zhī  ,wéi  yǒu zhāng  。
wéi  yǒu zhāng  ,shì  yǒu qìng  。
shang shang zhě huá ,huò huáng huò bái 。
 gòu zhī  ,chéng   luò 。
chéng   luò ,liù pèi  ruò 。
zuǒ zhī zuǒ zhī ,jūn   zhī 。
yòu zhī yòu zhī ,jūn  yǒu zhī 。
wéi  yǒu zhī ,shì  shì zhī 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽