1
[táng ]
wáng chāng líng 

chū sài 》

qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn  cháng zhēng rén wèi hái 。
dàn 使shǐ lóng chéng fēi jiàng zài , jiào    yīn shān 。
2
[táng ]
wáng hàn 

liáng zhōu  》

 táo měi jiǔ  guāng bēi , yǐn    shàng cuī 。
zuì  shā chǎng jūn  xiào , lái zhēng zhàn  rén huí ?
3
[táng ]
  

chì  》

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
4
[táng ]
  

chūn wàng 》

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。
shōu  
5
[táng ]
yáng jiǒng 

cóng jūn xíng 》

fēng huǒ zhào 西 jīng ,xīn zhōng   píng 。
 zhāng  fèng quē ,tiě  rào lóng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
xuě àn diāo  huà ,fēng duō   shēng 。
níng wèi bǎi  zhǎng ,shèng zuò  shū shēng 。
shōu  
6
[nán běi cháo ]
nán běi  míng 

 lán  》

     , lán dàng  zhī 。
 wén  zhù shēng ,wéi wén  tàn  。
zhǎn kāi quán wén 
wèn   suǒ  ,wèn   suǒ  。
   suǒ  ,   suǒ  。
zuó  jiàn jūn tiē , hán  diǎn bīng ,
jūn shū shí èr juǎn ,juàn juàn yǒu  míng 。
ā    ér , lán  zhǎng xiōng ,
yuàn wèi shì ān  ,cóng    zhēng 。
dōng shì mǎi jùn  ,西 shì mǎi ān jiān ,
nán shì mǎi pèi tóu ,běi shì mǎi zhǎng biān 。
dàn   niáng  , 宿 huáng  biān 。
 wén  niáng huàn  shēng ,dàn wén huáng  liú shuǐ míng jiàn jiàn 。
dàn  huáng   , zhì hēi shān tóu 。
 wén  niáng huàn  shēng ,dàn wén yān shān   míng jiū jiū 。
wàn   róng  ,guān shān  ruò fēi 。
shuò  chuán jīn tuò ,hán guāng zhào tiě  。
jiāng jūn bǎi zhàn  ,zhuàng shì shí nián guī 。
guī lái jiàn tiān  ,tiān  zuò míng táng 。
 xūn shí èr zhuǎn ,shǎng  bǎi qiān qiáng 。
 hán wèn suǒ  , lán  yòng shàng shū láng ,
yuàn chí qiān   ,sòng ér hái  xiāng 。
 niáng wén  lái ,chū guō xiāng  jiāng 。
ā  wén mèi lái ,dàng   hóng zhuāng 。
xiǎo  wén  lái , dāo huò huò xiàng zhū yáng 。
kāi  dōng  mén ,zuò  西  chuáng 。
tuō  zhàn shí páo ,zhe  jiù shí shang 。
dāng chuāng  yún bìn ,duì jìng tiē huā huáng 。
chū mén kàn huǒ bàn ,huǒ bàn jiē jīng máng 。
tóng háng shí èr nián , zhī  lán shì  láng 。
xióng  jiǎo  shuò ,  yǎn   。
shuāng  bàng  zǒu ,ān néng biàn  shì xióng  。
shōu  
7
[xiān qín ]
shī jīng 

chū chē 》

 chū  chē ,    。
 tiān  suǒ ,wèi  lái  。
zhǎn kāi quán wén 
zhào    ,wèi zhī zài  。
wáng shì duō nàn ,wéi    。
 chū  chē ,  jiāo  。
shè  zhào  ,jiàn  máo  。
  zhào  ,  pèi pèi 。
yōu xīn qiāo qiāo ,  kuàng cuì 。
wáng mìng nán zhòng ,wǎng chéng  fāng 。
chū chē bāng bāng , zhào yāng yāng 。
tiān  mìng  ,chéng  shuò fāng 。
  nán zhòng ,xiǎn yǔn  xiāng 。
  wǎng  ,shǔ  fāng huá 。
jīn  lái  , xuě zài  。
wáng shì duō nàn , huáng   。
  怀huái guī ,wèi  jiǎn shū 。
yāo yāo cǎo chóng ,   zhōng 。
wèi jiàn jūn  ,yōu xīn chōng chōng 。
 jiàn jūn  , xīn  jiàng 。
  nán zhòng ,báo  西 róng 。
chūn  chí chí ,huì    。
cāng gēng jiē jiē ,cǎi fán   。
zhí xùn huò chǒu ,báo yán hái guī 。
  nán zhòng ,xiǎn yǔn   。
shōu  
8
[xiān qín ]
shī jīng 

 cǎo  huáng 》

 cǎo  huáng ?   xíng ? rén  jiāng ?jīng yíng  fāng 。
 cǎo  xuán ? rén  jīn ?āi  zhēng  , wèi fěi mín 。
zhǎn kāi quán wén 
fěi  fěi  ,  kuàng  。āi  zhēng  ,zhāo   xiá 。
yǒu péng zhě  ,  yōu cǎo 。yǒu zhàn zhī chē ,xíng  zhōu dào 。
shōu  
9
[xiān qín ]
shī jīng 

  》

   tāng ,yǒng yuè yòng bīng 。 guó chéng cáo ,  nán xíng 。
cóng sūn zi zhòng ,píng chén  sòng 。   guī ,yōu xīn yǒu chōng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuán  yuán chù ?yuán sàng   ?  qiú zhī ? lín zhī xià 。
 shēng  kuò , zi chéng shuō 。zhí zi zhī shǒu , zi xié lǎo 。
 jiē kuò  ,  huó  。 jiē xún  ,  xìn  。
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

jiàn jiàn zhī shí 》

jiàn jiàn zhī shí ,wéi  gāo  ,shān chuān yōu yuǎn ,wéi  láo  。
 rén dōng zhēng , huáng cháo  。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn jiàn zhī shí ,wéi    ,shān chuān yōu yuǎn ,  méi  。
 rén dōng zhēng , huáng chū  。
yǒu shǐ bái  ,zhēng shè   ,yuè    , pāng tuó  。
 rén dōng zhēng , huáng   。
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

jūn    》

jūn    , zhī   , zhì zāi ?
   shí , zhī   ,yáng niú xià lái 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn    , zhī    !
jūn    ,   yuè ,  yǒu huó [1]?
   jié , zhī   ,yáng niú xià kuò 。
jūn    ,gǒu    !
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

liù yuè 》

liù yuè   ,róng chē  chì 。  kuí kuí ,zài shì cháng  。
xiǎn yǔn kǒng chì , shì yòng  。wáng  chū zhēng , kuāng wáng guó 。
    ,xián zhī wéi  。wéi  liù yuè , chéng   。
   chéng , sān shí  。wáng  chū zhēng , zuǒ tiān  。
zhǎn kāi quán wén 
  xiū 广guǎng ,  yǒu yóng 。báo  xiǎn yǔn , zòu  gōng 。
yǒu yán yǒu  ,gòng  zhī  。gòng  zhī  , dìng wáng guó 。
xiǎn yǔn fěi  ,zhěng  jiāo huò 。qīn gǎo  fāng ,zhì  jīng yáng 。
zhī wén niǎo zhāng ,bái pèi yāng yāng 。yuán róng shí chéng , xiān  xíng 。
róng chē  ān , zhì  xuān 。    ,  qiě xián 。
báo  xiǎn yǔn ,zhì   yuán 。wén    ,wàn bāng wèi xiàn 。
  yàn  , duō shòu zhǐ 。lái guī  gǎo , xíng yǒng jiǔ 。
yǐn  zhū yǒu ,páo biē kuài  。hóu shuí zài  ?zhāng zhòng xiào yǒu 。
shōu  
13
[xiān qín ]
shī jīng 

qīng rén 》

qīng rén zài péng , jiè páng páng 。èr máo zhòng yīng , shàng  áo xiáng 。
qīng rén zài xiāo , jiè biāo biāo 。èr máo zhòng qiáo , shàng  xiāo yáo 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng rén zài zhóu , jiè táo táo 。zuǒ xuán yòu chōu ,zhōng jūn zuò hǎo 。
shōu  
14
[xiān qín ]
shī jīng 

xiǎo róng 》

xiǎo róng jiàn shōu ,  liáng zhōu 。yóu huán xié  ,yīn yǐn   。wén yīn chàng  ,jià   zhù 。yán niàn jūn  ,wēn    。zài  bǎn  ,luàn  xīn  。
  kǒng  ,liù pèi zài shǒu 。 liú shì zhōng ,guā  shì cān 。lóng dùn zhī  ,  jué  。yán niàn jūn  ,wēn  zài  。fāng  wéi  ? rán  niàn zhī !
zhǎn kāi quán wén 
jiàn  kǒng qún ,róu máo  chún 。méng  yǒu yuàn , chàng lòu yīng 。jiāo chàng èr gōng ,zhú  gǔn téng 。yán niàn jūn  ,zài qǐn zài xìng 。yàn yàn liáng rén ,zhì zhì  yīn 。
shōu  
15
[hàn ]
liǎng hàn yuè  

shí  cóng jūn zhēng 》

shí  cóng jūn zhēng , shí shǐ  guī 。
dào féng xiāng  rén :jiā zhōng yǒu ā shuí ?
zhǎn kāi quán wén 
yáo kàn shì jūn jiā ,sōng bǎi zhǒng lěi lěi 。
 cóng gǒu dòu  ,zhì cóng liáng shàng fēi 。
zhōng tíng shēng   ,jǐng shàng shēng  kuí 。
chōng  chí zuò fàn ,cǎi kuí chí zuò gēng 。
gēng fàn  shí shú , zhī  ā shuí !
chū mén dōng xiàng kàn ,lèi luò zhān   。
shōu  
16
[wèi jìn ]
cáo cāo 

hāo  xíng 》

guān dōng yǒu  shì ,xīng bīng tǎo qún xiōng 。
chū  huì méng jīn ,nǎi xīn zài xián yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn     ,chóu chú ér yàn háng 。
shì  使shǐ rén zhēng , hái  xiāng qiāng 。
huái nán  chēng hào ,   běi fāng 。
kǎi jiǎ shēng  shī ,wàn xìng   wáng 。
bái     ,qiān    míng 。
shēng mín bǎi   ,niàn zhī duàn rén cháng 。
shōu  
17
[táng ]
cén shēn 

lún tái  fèng sòng fēng dài  chū shī 西 zhēng 》

lún tái chéng tóu  chuī jiǎo ,lún tái chéng běi máo tóu luò 。
 shū zuó  guò   ,chán   zài jīn shān 西 。
zhǎn kāi quán wén 
shù lóu 西 wàng yān chén hēi ,hàn bīng tún zài lún tái běi 。
shàng jiàng yōng máo 西 chū zhēng ,píng míng chuī   jūn xíng 。
 biān   xuě hǎi yǒng ,sān jūn   yīn shān dòng 。
 sāi bīng  lián yún tún ,zhàn chǎng bái  chán cǎo gēn 。
jiàn  fēng  xuě piàn kuò ,shā kǒu shí dòng   tuō 。
 xiāng qín wáng gān  xīn ,shì jiāng bào zhǔ jìng biān chén 。
 lái qīng shǐ shuí  jiàn ,jīn jiàn gōng míng shèng  rén 。
shōu  
18
[táng ]
  

bīng chē xíng 》

chē lín lín , xiāo xiāo ,xíng rén gōng jiàn  zài yāo 。
 niáng   zǒu xiàng sòng ,chén āi  jiàn xián yáng qiáo 。
zhǎn kāi quán wén 
qiān  dùn  lán dào  , shēng zhí shàng gàn yún xiāo 。
dào bàng guò zhě wèn xíng rén ,xíng rén dàn yún diǎn xíng pín 。
huò cóng shí  běi fáng  ,便biàn zhì  shí 西 yíng tián 。
 shí  zhèng  guǒ tóu ,guī lái tou bái hái shù biān 。
biān tíng liú xiě chéng hǎi shuǐ , huáng kāi biān  wèi  。
jūn  wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu ,qiān cūn wàn luò shēng jīng  。
zòng yǒu jiàn   chú  , shēng lǒng   dōng 西 。
kuàng  qín bīng nài  zhàn ,bèi    quǎn   。
zhǎng zhě suī yǒu wèn ,  gǎn shēn hèn 。
qiě  jīn nián dōng ,wèi xiū guān 西  。
xiàn guān  suǒ  , shuì cóng  chū 。
xìn zhī shēng nán è ,fǎn shì shēng  hǎo 。
shēng  yóu  jià  lín ,shēng nán mái  suí bǎi cǎo 。
jūn  jiàn qīng hǎi tóu , lái bái   rén shōu 。
xīn guǐ fán yuān jiù guǐ  ,tiān yīn  湿shī shēng jiū jiū 。
shōu  
19
[táng ]
  

chuí lǎo bié 》

 jiāo wèi níng jìng ,chuí lǎo   ān 。
 sūn zhèn wáng jǐn ,yān yòng shēn  wán 。
zhǎn kāi quán wén 
tóu zhàng chū mén  ,tóng háng wèi xīn suān 。
xìng yǒu  齿chǐ cún ,suǒ bēi  suǐ gàn 。
nán ér  jiè zhòu ,cháng  bié shàng guān 。
lǎo     ,suì   shang dān 。
shú zhī shì  bié ,qiě  shāng  hán 。
    guī ,hái wén quàn jiā cān 。
 mén  shén jiān ,xìng yuán   nán 。
shì   chéng xià ,zòng  shí yóu kuān 。
rén shēng yǒu   ,  shuāi lǎo duān 。
  shào zhuàng  ,chí huí jìng cháng tàn 。
wàn guó jǐn zhēng shù ,fēng huǒ bèi gāng luán 。
 shī cǎo  xīng ,liú xiě chuān yuán dān 。
 xiāng wéi   ,ān gǎn shàng pán huán 。
 jué péng shì  , rán cuī fèi gān 。
shōu  
20
[táng ]
  

  》

suì  yīn yáng cuī duǎn jǐng ,tiān  shuāng xuě  hán xiāo 。
 gēng  jiǎo shēng bēi zhuàng ,sān xiá xīng  yǐng dòng yáo 。
zhǎn kāi quán wén 
   jiā wén zhàn  ,  shù chù   qiáo 。
 lóng yuè  zhōng huáng  ,rén shì   màn  liáo 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽