zhé  shī (78shǒu )

quán    bái (6) zhāng jiǔ líng (2) bái   (1)  shì (7)   (3)  shāng yǐn (1) zhū  (2) yàn shū (1) wáng  (1) wáng ān shí (1) hán  (2) mèng jiāo (1)  shào wēng (1) xiè líng yùn (1) qín guān (1) cáo cāo (1)  jiào (1)  shēn (1) liú   (2)   (1) táo yuān míng (1)  yóu (1) wáng zhī huàn (1) yáng wàn  (1) wéi yìng  (1) bào zhào (1) liǔ yǒng (1)  xún  (3) máo  dōng (1) yuán zhěn (1)  xuán  (1) luó yǐn (1) yáng  yuán (1) wáng wān (1) qín tāo  (1)  shùn qīn (1) chéng hào (2)  méi  (1) xiàng  (1) zhāng wèi (1) cháo  zhī (1) zēng gǒng (1) zhū dūn  (1) liú  (1) yáng shèn (1) wáng  zhī (1) zhāng huì yán (1) sēng   (1) chén shī dào (1) hán liú (1) dèng shàn (1) shān zhǔ (1) wén jiā (1) wèi yuán (1) wáng  huī (1) huáng zuǒ (1) shī jīng (1) hàn yuè  (1)
1
[sòng ]
wáng ān shí 

dēng fēi lái fēng 》

fēi lái shān shàng qiān xún  ,wén shuō  míng jiàn  shēng 。
 wèi  yún zhē wàng yǎn , yuán shēn zài zuì gāo céng 。
2
[táng ]
wáng zhī huàn 

dēng guàn què lóu 》

bái   shān jǐn ,huáng   hǎi liú 。
 qióng qiān   ,gèng shàng  céng lóu 。
3
[táng ]
  

 zhèn  》

gōng gài sān fēn guó ,míng chéng  zhèn  。
jiāng liú shí  zhuǎn , hèn shī tūn  。
4
[sòng ]
 shào wēng 

yóu yuán  zhí 》

yīng lián  齿chǐ yìn cāng tái ,xiǎo kòu chái fēi jiǔ  kāi 。
chūn  mǎn yuán guān  zhù , zhī hóng xìng chū qiáng lái 。
5
[sòng ]
zhū  

chūn  》

shèng  xún fāng  shuǐ bīn , biān guāng jǐng  shí xīn 。
děng xián shí de dōng fēng miàn ,wàn  qiān hóng zǒng shì chūn 。
6
[sòng ]
chéng hào 

chūn  ǒu chéng 》

yún dàn fēng qīng jìn  tiān ,bàng huā suí liǔ guò qián chuān 。
shí rén  shí  xīn  ,jiāng wèi tōu xián xué shào nián 。
7
[sòng ]
 shì 

chūn xiāo 》

chūn xiāo   zhí qiān jīn ,huā yǒu qīng xiāng yuè yǒu yīn 。
 guǎn lóu tái shēng   ,qiū qiān yuàn luò  chén chén 。
8
[táng ]
 shāng yǐn 

dēng  yóu yuán 》

xiàng wǎn   shì , chē dēng  yuán 。
 yáng  xiàn hǎo ,zhǐ shì jìn huáng hūn 。
9
[táng ]
yáng  yuán 

chéng dōng zǎo chūn 》

shī jiā qīng jǐng zài xīn chūn ,绿 liǔ cái huáng bàn wèi yún 。
ruò dài shàng lín huā shì jǐn ,chū mén  shì kàn huā rén 。
10
[táng ]
wáng  

sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》

chéng què  sān qín ,fēng yān wàng  jīn 。
 jūn  bié  ,tóng shì huàn yóu rén 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi nèi cún zhī  ,tiān  ruò  lín 。
 wéi zài   ,ér  gòng zhān jīn 。
shōu  
11
[táng ]
wáng wān 

 běi  shān xià 》

  qīng shān wài ,xíng zhōu 绿 shuǐ qián 。
cháo píng liǎng àn kuò ,fēng zhèng  fān xuán 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi  shēng cán  ,jiāng chūn  jiù nián 。
xiāng shū  chǔ  ?guī yàn luò yáng biān 。
shōu  
12
[táng ]
hán  

wǎn chūn 》

cǎo shù zhī chūn  jiǔ guī ,bǎi bān hóng  dòu fāng fēi 。
yáng huā  jiá  cái  ,wéi jiě màn tiān zuò xuě fēi 。
13
[táng ]
liú   

chóu  tiān yáng zhōu chū féng  shàng jiàn zèng 》

 shān chǔ shuǐ  liáng  ,èr shí sān nián  zhì shēn 。
怀huái jiù kōng yín wén   ,dào xiāng fān shì làn  rén 。
zhǎn kāi quán wén 
chén zhōu  pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tou wàn  chūn 。
jīn  tīng jūn    ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。
shōu  
14
[sòng ]
 yóu 

dōng   shū shì zi  》

 rén xué wèn    ,shào zhuàng gōng  lǎo shǐ chéng 。
zhǐ shàng de lái zhōng jué qiǎn ,jué zhī  shì yào gōng xíng 。
15
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

gǎn  》

lán  chūn wēi ruí ,guì huá qiū jiǎo jié 。
xīn xīn  shēng  , ěr wèi jiā jié 。
zhǎn kāi quán wén 
shéi zhī lín  zhě ,wén fēng zuò xiāng yuè 。
cǎo  yǒu běn xīn , qiú měi rén zhé !
shōu  
16
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

gǎn  》

yōu rén guī   ,zhì    qīng 。
chí  xiè gāo niǎo ,yīn zhī chuán yuǎn qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
  怀huái kōng  ,rén shuí gǎn zhì jīng ?
fēi chén    , suǒ wèi  chéng ?
shōu  
17
[hàn ]
hàn yuè  

cháng  xíng 》

qīng qīng yuán zhōng kuí ,zhāo  dài   。
yáng chūn    ,wàn  shēng guāng huī 。
zhǎn kāi quán wén 
cháng kǒng qiū jié zhì ,kūn huáng huá  shuāi 。
bǎi chuān dōng dào hǎi , shí  西 guī 。
shào zhuàng    ,lǎo   shāng bēi 。
shōu  
18
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng ,sāo rén   fèi píng zhāng 。
méi  xùn xuě sān fēn bái ,xuě què shū méi  duàn xiāng 。
19
[xiān qín ]
shī jīng 

héng mén 》

héng mén zhī xià ,   chí 。 zhī yáng yáng ,    。
  shí  ,  zhī fáng ?    ,  zhī jiāng ?
zhǎn kāi quán wén 
  shí  ,  zhī  ?    , sòng zhī  ?
shōu  
20
[hàn ]
xiàng  

gāi xià  》

  shān   gài shì 。
shí    zhuī  shì 。
zhǎn kāi quán wén 
zhuī  shì   nài  !
    nài ruò  !
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽