1
[sòng ]
 shì 

yáng guān   zhōng qiū yuè 》

 yún shōu jǐn  qīng hán ,yín hàn  shēng zhuǎn  pán 。
 shēng    zhǎng hǎo ,míng yuè míng nián  chǔ kàn 。
2
[táng ]
hán  

 yuè shí   zèng zhāng gōng cáo 》

xiān yún  juǎn tiān   ,qīng fēng chuī kōng yuè shū  。
shā píng shuǐ  shēng yǐng jué , bēi xiāng shǔ jūn dāng  。
zhǎn kāi quán wén 
jūn  shēng suān  qiě  , néng tīng zhōng lèi   。
dòng tíng lián tiān jiǔ  gāo ,jiāo lóng chū  xīng  hào 。
shí shēng jiǔ  dào guān suǒ ,yōu     cáng táo 。
xià chuáng wèi shé shí wèi yào ,hǎi  湿shī zhé xūn xīng sāo 。
zuó zhě zhōu qián chuí   , huáng  shèng dēng kuí gāo 。
shè shū   xíng wàn  ,zuì cóng   jiē chú  。
qiān zhě zhuī huí liú zhě hái , xiá dàng gòu qīng cháo bān 。
zhōu jiā shēn míng 使shǐ jiā  ,kǎn  zhǐ de  jīng mán 。
pàn  bēi guān  kān shuō ,wèi miǎn chuí chǔ chén āi jiān 。
tóng shí bèi liú duō shàng dào ,tiān  yōu xiǎn nán zhuī pān 。
jūn  qiě xiū tīng   ,  jīn  jūn shū  。
 nián míng yuè jīn xiāo duō ,rén shēng yóu mìng fēi yóu  。
yǒu jiǔ  yǐn nài míng  。
shōu  
3
[táng ]
wáng jiàn 

shí   wàng yuè 》

zhōng tíng  bái shù   ,
lěng   shēng 湿shī guì huā 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn  yuè míng rén jǐn wàng ,
 zhī qiū  luò shuí jiā ?
shōu  
4
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

wàng yuè 怀huái yuǎn 》

hǎi shàng shēng míng yuè ,tiān  gòng  shí 。
qíng rén yuàn yáo  ,jìng   xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
miè zhú lián guāng mǎn ,  jué   。
 kān yíng shǒu zèng ,hái qǐn mèng jiā  。
shōu  
5
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·píng gāo tiào yuǎn 》

píng gāo tiào yuǎn ,jiàn cháng kōng ,
wàn  yún  liú  。
zhǎn kāi quán wén 
guì  fēi lái ,guāng shè chù ,
lěng jìn  tiān qiū  。
  qióng lóu ,chéng luán lái  ,
rén zài qīng liáng guó 。
jiāng shān  huà ,wàng zhōng yān shù   。
 zuì pāi shǒu kuáng  ,
 bēi yāo yuè duì ,yǐng chéng sān  。
  pái huái ,fēng  xià ,
jīn   zhī   。
便biàn  chéng fēng ,fān rán guī  ,
 yòng  péng  。
shuǐ jīng gōng  , shēng chuī duàn héng  。
shōu  
6
[sòng ]
xīn   

tài cháng yǐn ·jiàn kāng zhōng qiū  wèi  shū qián  》

 lún qiū yǐng zhuǎn jīn  ,fēi jìng yòu zhòng  。
 jiǔ wèn héng é :bèi bái  、 rén nài  !
zhǎn kāi quán wén 
chéng fēng hǎo  ,cháng kōng wàn  ,zhí xià kàn shān  。
zhuó  guì  suō ,rén dào shì 、qīng guāng gèng duō !
shōu  
7
[táng ]
bái   

 yuè shí    pén tíng wàng yuè 》

 nián  yuè shí   , jiāng chí pàn xìng yuán biān 。
jīn nián  yuè shí   ,pén  shā tóu shuǐ guǎn qián 。
zhǎn kāi quán wén 
西 běi wàng xiāng  chǔ shì ?dōng nán jiàn yuè  huí yuán 。
lín fēng  tàn  rén huì ,jīn  qīng guāng shì wǎng nián 。
shōu  
8
[táng ]
mèng hào rán 

qiū xiāo yuè xià yǒu 怀huái 》

qiū kōng míng yuè xuán ,guāng cǎi  zhān 湿shī 。
jīng què  wèi dìng ,fēi yíng juàn lián  。①
zhǎn kāi quán wén 
tíng huái hán yǐng shū ,lín chǔ  shēng  。②
jiā  kuàng   !wàng wàng kōng zhù  。
shōu  
9
[sòng ]
xīn   

 lán huā màn  zhōng qiū yǐn jiǔ jiāng dàn , wèi qián rén yǒu  dài 》

 lián jīn  yuè ,xiàng  chǔ 、 yōu yōu ?
shì bié yǒu rén jiān , biān cái jiàn ,guāng yǐng dōng tóu ?
zhǎn kāi quán wén 
shì tiān wài kōng hàn màn ,dàn cháng fēng 、hào hào sòng zhōng qiū ?
fēi jìng  gēn shuí  ?cháng é  jià shuí liú ? 
wèi jīng hǎi  wèn  yóu ,huǎng  使shǐ rén chóu 。
 wàn  cháng jīng ,zòng héng chù  , 殿diàn qióng lóu 。
 ma  kān  shuǐ ,wèn yún  、  jiě chén  ?
ruò dào dōu   yàng ,yún  jiàn jiàn  gōu ?
shōu  
10
[táng ]
 jiào 

zhōng qiū yuè èr shǒu 》

yíng quē qīng míng wài ,dōng fēng wàn  chuī 。 rén zhǒng dān guì , zhǎng chū lún zhī 。
yuán  shàng hán kōng ,jiē yán  hǎi tóng 。ān zhī qiān  wài , yǒu  jiān fēng 。
11
[táng ]
  

 yuè shí   yuè èr shǒu 》

mǎn  fēi míng jìng ,guī xīn zhé  dāo 。
zhuǎn péng xíng  yuǎn ,pān guì yǎng tiān gāo 。
zhǎn kāi quán wén 
shuǐ   shuāng xuě ,lín  jiàn  máo 。
 shí zhān bái  ,zhí  shù qiū háo 。
shāo xià  shān xiá ,yóu xián bái  chéng 。
 chén quán  àn ,lún  bàn lóu míng 。
diāo dǒu jiē cuī xiǎo ,chán chú qiě  qīng 。
zhāng gōng  cán  ,  hàn jiā yíng 。
shōu  
12
[sòng ]
 shì 

西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng 》

shì shì  chǎng  mèng ,rén shēng   qiū liáng ? lái fēng   míng láng 。kàn  méi tóu bìn shàng 。
jiǔ jiàn cháng chóu  shǎo ,yuè míng duō bèi yún fáng 。zhōng qiū shuí  gòng  guāng 。 zhǎn  rán běi wàng 。
13
[sòng ]
 zhé 

shuǐ diào  tóu · bié   jiǔ 》

 bié   jiǔ ,  guò zhōng qiū 。 nián dōng  jīn  ,míng yuè  shèng chóu 。  péng chéng shān xià ,tóng fàn qīng   biàn ,chuán shàng zài liáng zhōu 。 chuī zhù qīng shǎng ,鸿hóng yàn  tīng zhōu 。zuò zhōng  ,cuì  pèi ,  qiú 。 é  lài ,西  céng  wéi rén liú 。jīn  qīng zūn duì  ,míng   fān shuǐ 驿 , jiù zhào  yōu 。dàn kǒng tóng wáng càn ,xiāng duì yǒng dēng lóu 。
14
[sòng ]
  

shuǐ diào  tóu  zhōng qiū 》

zhēn shēng sòng fēng  , shuài  gāo qiū 。 lái duì jǐng , xué sòng  jiě bēi chóu 。shōu shí  liáng xìng kuàng ,fēn  zūn zhōng líng  ,bèi jué  shèng yōu 。 yǒu duō qíng chù ,míng yuè guà nán lóu 。chàng jīn 怀huái ,héng   ,yùn yōu yōu 。qīng shí liáng  ,jiè    dào jīn ōu 。 ài  tiān fēng  ,biàn  lán gān shí èr , zhòu ruò píng  。zuì kùn  zhī xǐng , zhěn  jiāng liú 。
15
[sòng ]
cháo  zhī 

dòng xiān    zhōu zhōng qiū zuò 》

qīng yān  chù , hǎi fēi jīn jìng 。yǒng  xián jiē  guì yǐng 。 liáng shí 、líng luàn duō shǎo hán jiāng ,shén jīng yuǎn ,wéi yǒu lán qiáo  jìn 。
shuǐ jīng lián  xià ,yún  píng kāi ,lěng jìn jiā rén dàn zhī fěn 。dài dōu jiāng  duō míng ,  jīn zūn ,tóu xiǎo gòng 、liú xiá qīng jìn 。gèng xié  、 chuáng shàng nán lóu ,kàn  zuò rén jiān , qiū qiān qǐng 。
16
[sòng ]
zhāng xiào xiáng 

huàn  shā 》

tóng shì yíng zhōu   xiān 。zhǐ jīn liáo jié shè zhōng lián 。
 jiā àn pāi jiǔ  chuān 。huàn  fēng  qīng wǎn jǐng ,
zhǎn kāi quán wén 
gèng jiāng  zi jiàn xīn yuán 。cóng jīn sān  kàn chán juān 。
shōu  
17
[sòng ]
xīn   

mǎn jiāng hóng  zhōng qiū  yuǎn 》

kuài shàng 西 lóu , tiān fàng 、 yún zhē yuè 。dàn huàn  、 xiān héng guǎn , shēng chuī liè 。shuí zuò bīng  liáng shì jiè ,zuì lián   xiū shí jié 。wèn cháng é 、 lìng yǒu chóu  ?yīng huá  。
yún  mǎn ,qióng bēi huá 。cháng xiù  ,qīng  yàn 。tàn shí cháng  jiǔ ,  hái quē 。dàn yuàn cháng yuán    ,rén qíng wèi  kàn chéng bié 。 cóng qián 、 hèn zǒng chéng huān ,guī shí shuō 。
18
[sòng ]
xīn   

hǎo shì jìn ·míng yuè dào jīn xiāo 》

míng yuè dào jīn xiāo ,zhǎng shì   rén yuē 。xiǎng jiàn 广guǎng hán gōng 殿diàn ,zhèng yún shū fēng lüè 。 shēn xiū gèng huàn shēng  ,yán tóu  shēng è 。 shì xiǎo shān  jiù ,zhè  chǎng liáo suǒ 。
19
[sòng ]
guō yīng xiáng 

zuì luò tuò /  zhū 》

qióng lóu   。fēn míng  shòu rén jiān shǔ 。xún cháng  shì  sān  。wéi yǒu jīn xiāo ,hào cǎi jiē tóng  。 é yuè jǐn jīn   。 fáng xiǎo zhù tīng   。dāng nián nòng yǐng  suō  。miào  suī chuán , jìng rén   。
20
[sòng ]
shǐ   

 tiān   zhōng qiū 宿 zhēn dìng 驿 》

西 fēng lái quàn liáng yún  ,tiān dōng fàng kāi jīn jìng 。zhào  shuāng níng ,  guì 湿shī ,  bīng  xiāng yìng 。shū fāng  yǒng 。gèng fēn  qiū guāng ,jǐn chéng bēi jìng 。yǒu  chóu chú , tíng kōng  diào  yǐng 。jiāng nán péng jiù zài  , néng lián tiān  ,shī  shuí lǐng 。mèng duàn dāo tóu ,shū kāi chài wěi ,bié yǒu xiāng  suí dìng 。yōu xīn gěng gěng 。duì fēng què cán zhī , qióng huāng jǐng 。zhēn zhuó  é ,jiǔ qiū gōng 殿diàn lěng 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽