1
[wèi jìn ]
  

měng  xíng 》

  yǐn dào quán shuǐ ,   è  yīn 。
è    zhī ?zhì shì duō  xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
zhěng jià  shí mìng ,zhàng  jiāng yuǎn xún 。
 shí měng   ,hán   què lín 。
 guī gōng wèi jiàn ,shí wǎng suì zài yīn 。
chóng yún lín àn hài ,míng tiáo suí fēng yín 。
jìng yán yōu   ,cháng xiào gāo shān cén 。
 xián  nuò xiǎng ,liàng jié nán wéi yīn 。
rén shēng chéng wèi  , yún kāi  jīn ?
juàn  gěng jiè 怀huái , yǎng kuì  jīn 。
shōu  
2
[wèi jìn ]
ruǎn  

yǒng 怀huái ( shí  )》

 nián shí   ,zhì shàng hǎo shū shī 。
  怀huái zhū  ,yán mǐn xiāng   。
zhǎn kāi quán wén 
kāi xuān lín   ,dēng gāo wàng suǒ  。
qiū   shān gāng ,wàn dài tóng  shí 。
qiān qiū wàn suì hòu ,róng míng ān suǒ zhī ?
nǎi  xiàn mén  ,jiào jiào jīn  chī 。
shōu  
3
[táng ]
 bái 

luò yáng  》

bái  shuí jiā láng ,huí chē  tiān jīn 。kàn huā dōng  shàng ,jīng dòng luò yáng rén 。
4
[sòng ]
xīn   

 zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng    zhī 》

zuì  tiǎo dēng kàn jiàn ,mèng huí chuī jiǎo lián yíng 。 bǎi  fēn huī xià zhì , shí xián fān sài wài shēng 。shā chǎng qiū diǎn bīng 。
 zuò   fēi kuài ,gōng    xián jīng 。liǎo què jūn wáng tiān xià shì ,yíng de shēng qián shēn hòu míng 。 lián bái  shēng 。
5
[sòng ]
xīn   

qīng píng  · 宿  shān wáng shì ān 》

rào chuáng  shǔ ,biān  fān dēng  。
 shàng sōng fēng chuī   ,
zhǎn kāi quán wén 
 zhǐ chuāng jiān   。
píng shēng sài běi jiāng nán ,
guī lái huá  cāng yán 。
 bèi qiū xiāo mèng jué ,
yǎn qián wàn  jiāng shān 。
shōu  
6
[sòng ]
xīn   

què qiáo xiān   yǒu shān xíng shū suǒ jiàn 》

sōng gāng  shǔ 。máo yán   。xián  xián lái   。
zuì   shí kàn fēi quán ,yòu què shì 、qián huí xǐng chù 。
dōng jiā   。西 jiā guī  。dēng huǒ mén qián xiào  。
zhǎn kāi quán wén 
niàng chéng qiān qǐng dào huā xiāng ,  fèi 、 tiān fēng  。
shōu  
7
[sòng ]
xīn   

shēng zhā    yóu  yán 》

 biān zhào yǐng xíng ,tiān zài qīng   。
tiān shàng yǒu xíng yún ,rén zài háng yún  。
zhǎn kāi quán wén 
gāo  shuí   ?kōng  qīng yīn  。
fēi guǐ  fēi xiān ,  táo huā shuǐ 。
shōu  
8
[sòng ]
xīn   

西 jiāng yuè  qiǎn xìng 》

zuì  qiě tān huān xiào ,yào chóu  de gōng  。
jìn lái shǐ jué  rén shū ,xìn zhe quán  shì chù 。
zhǎn kāi quán wén 
zuó  sōng biān zuì dào ,wèn sōng “ zuì   ”。
zhǐ  sōng dòng yào lái  , shǒu tuī sōng yuē “ ”!
shōu  
9
[sòng ]
xīn   

 jiǎn méi · de tóng shāo   xiāng 》

 de tóng shāo   xiāng ,rén zài huí láng ,yuè zài huí láng 。
ér jīn    hūn huáng ,xíng   liang ,zuò   liang 。
zhǎn kāi quán wén 
jǐn  dōu lái sān liǎng xíng ,qiān duàn rén cháng ,wàn duàn rén cháng 。
yàn ér  chǔ shì xiān xiāng ?lái   huáng ,   huáng 。
shōu  
10
[sòng ]
xīn   

zhè  tiān  yǒu  kǎi rán tán gōng míng ,yīn zhuī  shào nián shí shì ,》

zhuàng suì jīng  yōng wàn  ,jǐn chān    jiāng chū 。yàn bīng  chuò yín    ,hàn jiàn cháo fēi jīn   。

zhuī wǎng shì ,tàn jīn  ,chūn fēng  rǎn bái   。què jiāng wàn  píng róng  ,huàn  dōng jiā zhòng shù shū 。

11
[sòng ]
yuè fēi 

xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù míng 》

zuó  hán qióng  zhù míng 。
jīng huí qiān  mèng , sān gēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái   rào jiē xíng 。
rén qiāo qiāo ,lián wài yuè lóng míng 。
bái shǒu wèi gōng míng 。
jiù shān sōng zhú lǎo , guī chéng 。
 jiāng xīn shì  yáo qín 。
zhī yīn shǎo ,xián duàn yǒu shuí tīng 。
shōu  
12
[qīng ]
chén wéi sōng 

zuì luò tuò ·yǒng yīng 》

hán shān   ,fēng  xuē suì zhōng yuán  。
qiū kōng    jīn  ,
zhǎn kāi quán wén 
zuì tǎn diāo qiú ,lüè  xún  chù 。
nán ér shēn shǒu  shuí  !
lǎo lái měng  hái xuān  。
rén jiān duō shǎo xián   ,
yuè hēi shā huáng ,  piān   。
shōu  
13
[táng ]
gāo shì 

 zhōng zuò 》

   shā  ,cháng  dēng sāi yuán 。biān chéng  xiāo tiáo ,bái  huáng yún hūn 。
 dào zhēng zhàn chù ,měi chóu   fān 。  ān biān shū ,zhū jiàng  chéng ēn 。
zhǎn kāi quán wén 
chóu chàng sūn  shì ,guī lái   mén 。
shōu  
14
[sòng ]
xīn   

shuǐ diào  tóu · yǐn   quàn 》

 yǐn   quàn ,zhèng  jiǔ zūn kōng 。bié     hèn , bié hèn cōng cōng 。tóu shàng diāo chán guì  ,huā wài  lín gāo zhǒng ,rén shì jìng shuí xióng 。 xiào chū mén  ,qiān  luò huā fēng 。
sūn liú bèi ,néng 使shǐ  , wéi gōng 。  zhǒng zhǒng  shì , shì   nóng 。dàn jué píng shēng  hǎi ,chú le zuì yín fēng yuè , wài bǎi  gōng 。háo  jiē   ,gèng  jiàn  dōng 。
15
[sòng ]
xīn   

dié liàn huā   shēn yuán   chūn  jiàn zuò 》

shuí xiàng jiāo pán zān cǎi shèng 。zhěng zhěng sháo huá ,zhēng shàng chūn fēng bìn 。wǎng   kān zhòng  shěng 。wèi huā zhǎng  xīn chūn hèn 。chūn wèi lái shí xiān jiè wèn 。wǎn hèn kāi chí ,zǎo yòu piāo líng jìn 。jīn suì huā  xiāo  dìng 。zhǐ chóu fēng   píng zhǔn 。
16
[sòng ]
yáng yán zhèng 

shuǐ diào  tóu · jiǔ duì xié yáng 》

 jiǔ duì xié  ,  wèn 西 fēng 。yān zhī  shì ,dōu zuò yán  rǎn  róng 。fàng yǎn  jiāng qiān qǐng ,zhōng yǒu  chóu wàn  , chǔ luò zhēng 鸿hóng 。tiān zài lán gān jiǎo ,rén  zuì xǐng zhōng 。
qiān wàn  ,jiāng nán běi ,zhè 西 dōng 。 shēng   ,shàng xiǎng sān jìng  huā cóng 。shuí shì zhōng zhōu háo jié ,jiè    zhōu  , zuò diào  wēng 。 guó qiě huí shǒu ,   cōng cōng 。
17
[sòng ]
  

làng táo shā ·àn liǔ  cáng  》

àn liǔ  cáng  。 zhuǎn  xié 。
wàng  ōu   tīng shā 。zhǐ chǐ zhōng shān  wàng yǎn , bàn yún zhē 。
lín shuǐ zhěng  shā 。liǎng bìn cāng huá 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiāng xīn shì zài tiān  。   lái chūn 便biàn lǎo ,kāi jǐn táo huā 。
shōu  
18
[sòng ]
huáng  

shuāng tiān xiǎo jiǎo   zhēn jiāng shàng   》

hán jiāng  宿 。cháng xiào jiāng zhī  。shuǐ   lóng jīng dòng ,fēng juǎn  、làng fān  。shī qíng yín wèi  。jiǔ xìng duàn hái  。cǎo cǎo xīng wáng xiū wèn ,gōng míng lèi 、 yíng  。
19
[sòng ]
liú  zhuāng 

qìn yuán chūn  mèng  ruò 》

 chǔ xiāng féng ,dēng bǎo chāi lóu ,访fǎng tóng què tái 。huàn chú rén zhuó jiù ,dōng míng jīng kuài , rén chéng  ,西  lóng méi 。tiān xià yīng xióng ,使shǐ jūn  cāo , zi shuí kān gòng jiǔ bēi 。chē qiān liǎng ,zài yàn nán zhào běi ,jiàn   cái 。yǐn hān huà   léi 。shuí xìn bèi chén  qīng huàn huí 。tàn nián guāng guò jǐn ,gōng míng wèi  ,shū shēng lǎo  , huì fāng lái 。使shǐ  jiāng jūn , gāo huáng  ,wàn  hòu   dào zāi 。   ,dàn  liáng gǎn jiù ,kāng kǎi shēng āi 。
20
[táng ]
liú   

sòng sēng yuán gǎo dōng yóu 》

bǎo shū fān  xué chū chéng ,zhèn   fēi bái  qīng 。péng  yīn jiā fán  shì ,
líng shān  huì shì qián shēng 。chuán dēng    wéi  ,  yóu 怀huái wǎng  qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
cóng  duō féng   shì , rén  yuàn jiě zhū yīng 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽